Till innehållet

Ledighet från skolan

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9. Giltig frånvaro ska bero på sjukdom eller i förväg beviljad ledighet. 

Elever och lärare äter tillsammans i skolrestaurang på Hällingsjöskolan.

En elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska gå i skolan om eleven inte har giltigt skäl till ledighet som anmäld sjukfrånvaro eller beviljad ledighet. En elev har inte rätt till garanterad ledighet utöver loven.

Kortare ledighet

En elev kan beviljas kortare ledighet vid enskilda angelägenheter som exempelvis enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, begravning eller liknande. Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation som frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Längre ledighet

För att bevilja ledighet längre än 10 dagar krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav. Barns rätt till utbildning är väldigt viktig. Därför är Härryda kommun restriktiva till att bevilja längre ledighet. Beslut om ledighet går inte att överklaga. Att åka på semesterresa med sin familj anses inte vara ett synnerligt skäl för ledighet. Det krävs i så fall att resan har ett ytterligare syfte än en vanlig semesterresa. Familjehögtider eller religiösa högtider kan vara godtagbara skäl till att ledighet beviljas. Många gånger ska ett synnerligt skäl styrkas av någon annan än barnets vårdnadshavare som exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Ansöka om ledighet

Vårdnadshavare ansöker om ledighet för en elev via Skola24. Ansökan om ledighet ska registreras i Skola24 senast två veckor innan önskad ledighet. Om ansökan inte kan registreras i Skola24 kontaktar vårdnadshavaren ansvarig lärare.

Under en period då eleven ska genomgå nationella prov beviljas inte ledighet om det inte föreligger synnerliga skäl. Ledighet vid terminsstart bör också undvikas.

Om en elev inte fullgör sin skolgång och det är visat att det beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad den är skyldig att göra kan Härryda kommun förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite eller böter.

Ogiltig frånvaro

Om eleven fått ett avslag på ledighetsansökan men ändå väljer att vara frånvarande från skolan noteras frånvaron som ogiltig.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-29