Lyssna

Övergångsbestämmelser för nya föreningsstödet

Kommunfullmäktiga beslutade den 15 oktober 2020 att anta en ny strategi och nya regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning som kommer att gällla från och med den 1 januari 2021. Kommunfullmäktiga besluttade även om övergångsbestämmelser som innebär följande:
Första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler, andra halvåret 2021 nya reglerna.

Aktivitetsbidrag

Föreningar med ungdomsverksamhet 7-20 år kan söka aktivitetsbidrag för varje aktiv medlem som deltar i en aktivitet som genomförs i föreningens regi.

Stödform

För perioden

Bidragets storlek

Ansökan senast

Aktivitetsbidrag

1 juli - 31 dec 2020

4,30 kr/deltagare och aktivitet

25 februari 2021

Aktivitetsbidrag

1 jan – 30 juni 2021

4,30 kr/deltagare och aktivitet

25 augusti 2021

Följande beslutades av Kommunfullmäktige den 20 augusti 2020.
Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under
andra halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalades perioden 2019.

Bidrag till pensionärsföreningar

Reglerna om ansökan för bidrag till pensionärsföreningarna är för 2021 oförändrat, det innebär att föreningen får bidrag baserat på antalet medlemmar boende i Härryda kommun.

Stödform

Bidragets storlek

Ansökan senast

Bidrag till pensionärsföreningar

65 kr/medlem

31 mars 2021

Bidrag till föreningar med funktionsvariationer

Reglerna om ansökan för bidrag till föreningar med funktionsvariationer är för 2021 oförändrat, det innebär att föreningen får bidrag baserat på antal medlemmar boende i Härryda kommun.

Stödform

Bidragets storlek

Ansökan senast

Bidrag till föreningar med funktionsvariationer

100 kr/medlem

31 mars 2021

Startbidrag

Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Härryda kommun. Bidraget om 500 kr betalas ut när föreningen kan uppvisa en viss verksamhet. Vid påvisat behov kan ytterligare starthjälp utgå med max 1 500 kronor. Ansökan kan göras löpande under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Stödform

Bidragets storlek

Ansökan senast

Startbidrag

500kr/1500kr

Löpande under perioden

1 jan - 30 juni 2021


Ledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att underlätta för föreningar att genomföra nödvändig ledarutbildning på klubbnivå. Ledarutbildningsbidrag utgår med högst 400 kr/dag och max 1 500 kr/deltagare och kurs. Ansökan skickas in senast 60 dagar efter avslutad kurs. Kursintyg, kursinnehåll och kvitto på betald kursavgift bifogas ansökan. Ansökan kan göras löpande under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Stödform

Bidragets storlek

Ansökan senast

Ledarutbildningsbidrag

400 kr/1500 kr

Löpande under perioden

1 jan – 30 juni 2021

Selektivt bidrag

Syftet med bidraget är att stimulera för föreningslivet att erbjuda ett brett aktivitetsutbud. Ansökan kan göras löpande under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Särskilda bidrag

Nuvarande ersättningar enligt särskilda bidrag gäller endast under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Nya regler för denna bidragsform kommer att presenteras under våren 2021, och börja gälla från och med 1 juli 2021.

Lokal och anläggningsbidrag

Lokal-och anläggningsbidrag utgår enligt nuvarande stödmodell. Ansökan ska göras senast den 31 mars 2021.

Investeringsbidrag

Bidraget avser att föreningar kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för verksamhetsinvesteringar.Ansökan ska göras senast 1 maj 2021 och gäller för perioden 1 januari - 30 juni 2021.

Kontakt

Andreas Høgfeldt föreningsutvecklare
031-724 64 59
andreas.hogfeldt@harryda.se

Relaterad information