Badvattenkvalitet

Tjej som badar.

Här hittar du information om skötseln av och vattenkvaliteten i våra badsjöar.

Badvattenprover tas vid följande sjöar:

 • Hästviken vid Rådasjön, Mölnlycke (EU-bad)
 • Landvettersjön, Frökens udde, Mölnlycke (EU-bad)
 • Landvettersjön, Sjöholmen, Landvetter (EU-bad)
 • Hornasjön, Härryda (EU-bad)
 • Västra Nedsjön, Hindås (EU-bad)
 • Gingsjön, Hällingsjö (EU-bad)
 • Rammsjön, Rävlanda
 • Vällsjön
 • Örtjärn
 • Pålen
 • Finnsjön

Analyser

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på bakteriologiska analyser och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala enterokocker. Båda finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal (från tarmen kommande) förorening.

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet fortfarande otjänligt efter en andra provtagning kommer kommunen informera allmänheten och avråda från bad.


Provtagningsresultat Finnsjön

Tidpunkt

E. coli (MPN/100 ml, motsvarar cfu/100 ml)

Intestinala enterokocker (cfu/100 ml)

v. 27v. 30v. 33ev omprovev. omprovBadvattenkvalitet

Ibland förekommer algblomning i kommunens sjöar. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten. Det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. Symptomen vid förgiftning kan vara illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber.

Bakterier

Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner.

Undvik att bada efter ett kraftigt regn, som sköljer ur marken och riskerar att föra med sig bakterier som kan göra vattnet otjänligt. Detta är en kortvarig förorening, som försvinner efter någon till några dagar.

Algblomning

Alger som uppträder i stor mängd (algblomning) kan avge giftiga ämnen och vålla olika slags sjukdomar och besvär till exempel hudutslag eller maginfektioner. Badvattenkvaliteten kontrolleras därför regelbundet vid kommunala och andra större badplatser.
SMHI - information om algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badklåda eller vattenloppor

Du kan också drabbas av kliande utslag efter ditt badbesök. Det är inte farilgt men kan vara irriterande.
Läs mer om badklåda och vattenloppor.

Frågor och svar

Frågor och svar om badvatten, analysresultat och badkvalitet, gå in på hemsidan Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar för och skötsel av badplatser

Det är den som äger marken där badplatsen ligger som ansvarar för skötsel av badplatsen och provtagning av badvattnet. Detta kan regleras genom avtal, så att någon annan än markägaren övertar ansvaret.

Har du synpunkter på skötseln av badplatserna så kan du göra en felanmälan.

Miljö- och hälsoskydds ansvar

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över iordningställda badplatser på allmänrättsligt tillgänglig mark.

Miljö- och hälsoskydd tar badvattenprover och kontrollerar skötseln av badplatserna på kommunal mark. Vi ser så att latrin- och sophantering fungerar, att hopptorn och bryggor är hela, att säkerhetsanordningar finns, att det inte finns större mängder av fågelavföring eller avfall, som kan vara skadligt för de badandes hälsa och så att ingen synlig algblomning eller annan synlig förorening förekommer. På kommunens EU-bad kontrolleras också så att det finns skyltar med information om badplatsen och badvattenkvaliteten.

Det finns EU-direktiv som anger hur övervakningrn av EU badplatser ska gå till.