Lyssna

Badvatten

Tjej som badar.

Här hittar du information om vattenkvaliteten i våra badsjöar.

Badvattenprover tas vid följande sjöar: 

  • Rådasjön, Råda säteri, Mölnlycke
  • Landvettersjön, Frökens udde, Mölnlycke
  • Landvettersjön, Sjöholmen, Landvetter
  • Hornasjön, Härryda
  • Västra Nedsjön, Hindås
  • Gingsjön, Hällingsjö
  • Rammsjön, Rävlanda

Badvattenkvaliten visas på Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.
Frågor och svar om badvatten med mera, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Analyser

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på bakteriologiska analyser och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala enterokocker. Båda finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal (från tarmen kommande) förorening.

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet fortfarande otjänligt efter en andra provtagning kommer kommunen informera allmänheten och avråda från bad.

Badvattenkvalitet

Ibland förekommer algblomning i kommunens sjöar. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten. Det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. Symptomen vid förgiftning kan vara illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber.

Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Alger som uppträder i stor mängd (algblomning) kan avge giftiga ämnen och vålla olika slags sjukdomar och besvär. Badvattenkvaliteten kontrolleras därför regelbundet vid kommunala och andra större badplatser. Det finns EU-direktiv som anger hur denna övervakning ska gå till.
SMHI - information om algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel av badplatser

När miljö- och hälsoskydd är ute och tar badvattenprover kontrollerar vi även skötseln av badplatserna. Vi ser så att latrin- och sophantering fungerar samt att det inte finns större mängder av fågelavföring.

De kommunala badplatserna sköts av föreningsservice eller av en förening. Privata små badplatser kontrolleras inte av miljö- och hälsoskydd.