Lyssna

Hälsa och livsstil

"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" är det nationella folkhälsomålet som regeringen formulerat.

En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FNs globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030. De globala målen utgår från hälsa som en grundläggande rättighet och förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Folkhälsoarbetet i Härryda kommun

Folkhälsoarbetet syftar till att främja hälsan i befolkningen och att minska skillnader i hälsa. Det görs genom både hälsofrämjande och förebyggande insatser, såväl för befolkningen i stort som genom riktade insatser för särskilda grupper.

Även om invånarna i Härryda kommun generellt sett mår bra, finns det skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. När vi planerar våra insatser och resurser behöver vi göra det med syfte att minska de här skillnaderna.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka det friska hos människor och om att arbeta för att människor ska bibehålla sin hälsa. Förebyggande arbete handlar om att undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete.

Hur vet vi vad som behövs?

Arbetet utgår ifrån befolkningens behov. Vilka behov som finns ser vi dels genom folkhälsostatistiklänk till annan webbplats, dels genom att verksamheter och organisationer som träffar befolkningen i olika sammanhang samverkar med varandra. På det sättet får vi en god uppfattning av olika målgruppers hälsostatus och behov.

Hur arbetar Härryda kommun med folkhälsa?

Framför allt sker det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kommunens verksamheter varje dag, genom exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet och socialtjänst. Men också i det långsiktiga arbetet med att bygga samhället, genom planering av bostäder, miljö och trafik.
Dessutom ordnar vi regelbundet föredrag, kurser och utbildningar - för den breda allmänheten liksom för särskilda grupper. Exempelvis föräldrar och andra vuxnalänk till annan webbplats.

Information för föräldrar och andra vuxna

Särskilt fokus på psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna, särskilt bland unga. För att förebygga psykisk ohälsa arbetar Härryda kommun med flera insatser för att främja psykisk hälsa. Läs mer under Psykisk hälsa och suicidprevention.länk till annan webbplats

Tips

Via länkarna nedan hittar du information om föreläsningar, kurser eller andra aktiviteter som påverkar hälsan.

Ungdom:

Ung i kommunenlänk till annan webbplats
Hjälp till barn och ungalänk till annan webbplats

Förälder eller vuxen i barns omgivning:

Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är förälder eller vuxen i barn och ungas omgivning.
Förälder/Viktiga vuxnalänk till annan webbplats

Pensionär:

Tips på aktiviteter som kommunen, föreningarna och församlingarna erbjuder.
Aktiviteter för dig som är pensionärlänk till annan webbplats

Alla:

Aktiviteter relaterat till hälsa och livsstil
Föreläsningar och kurserlänk till annan webbplats

Välfärdsbokslut 2019

Statistik och fakta om Härrydabornas levnadsvillkor och hälsa.
Välfärdsbokslut 2019PDF

Vi finns här

En broschyr med kontaktuppgifter till verksamheter dit du kan vända dig för råd och stöd vid oro eller kriser.
Vi finns härPDF

Hälsans stig

En stig i Mölnlycke markerad med kilometerskyltar.
Hälsans stig
länk till annan webbplats