Stöd till ideella föreningar och folkbildning

Kommunen stödjer föreningars aktiviteter och öppna arrangemang. Kommunen stöjder även föreningars utvecklingsarbete samt förbättring av föreningslokaler eller anläggningar.

Vi planerar att starta en ny ideell förening. Kan vi söka stöd hos kommunen?

Ja! Alla stödformer är möjliga att söka för ideella föreningar.

Det spelar ingen roll vilken inriktning föreningen har. Däremot behöver föreningen följa de allmänna utgångspunkter som finns för att kunna söka stöd hos kommunen. Till exempel ska föreningen vara uppbyggd på demokratiska principer.

Läs mer om de allmänna utgångspunkterna eller kontakta föreningsservice på 031-7246100.

Vår förening är inte öppen för alla. Kan vi söka stöd hos kommunen?

Nej. Kommunens stöd riktas till ideella föreningar. För att räknas som en ideell förening ska den vara öppen för alla som vill bli medlemmar.

Vår förening har fått bidrag förut av kommunen. Hur stort blir stödet i och med denna förändring?

Det går inte på förhand säga exakt vilket stöd som kommer utbetalas till en förening.

Storleken på stödet till den enskilda föreningen beror dels på kommunfullmäktiges budget för stöd till föreningslivet och dels hur många andra föreningar som söker stöd.

Övergångsbestämmelse
För att underlätta övergången mellan de gamla bidragen och de nya stödformerna kommer en övergångsbestämmelse att gälla under 2022.

Det betyder att de gamla bidragen gäller under första halvåret 2022, utifrån hälften av kommunens budget för stöd till föreningslivet.

Det andra halvåret 2022 gäller de nya stödformerna, utifrån andra hälften av kommunens budget.

Vilka aktiviteter kan man söka stöd för?

De aktiviteter som föreningar väljer att göra bygger på deltagarnas intresse och engagemang. Under förutsättning att föreningen följer kommunens allmänna utgångspunkter kan föreningen söka stöd för i princip vilken aktivitet som helst.

För att kunna söka stöd för en aktivitet krävs att den är planerad i form av verksamhetsplan eller i kompletterande styrelsebeslut och att det finns en ansvarig person på plats när aktiviteten genomförs.

Jag har läst att det finns något som kallas för ”utjämningsfaktor” i aktivitetsstöd deltagare. Vad menas med det?

Stödformen aktivitetsstöd deltagare syftar till ett varierat utbud av aktiviteter.

Utjämningsfaktorerna kompenserar för det faktum att föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar.

Det finns tre utjämningsfaktorer:

 1. 50 av föreningens deltagartillfällen räknas upp
  Syfte: stötta bredden i föreningslivet
 2. Kompensation till förening som äger eller hyr lokal/anläggning
  Syfte: stödja förening som äger eller hyr lokaler/anläggningar för sina aktiviteter.
 3. Tak för hur stort stöd en enskild förening kan få i relation till övriga föreningar
  Syfte: säkerställa att även små föreningar omfattas av kommunens stöd.


Vår förening har en egen anläggning. Förut hade kommunen ett lokalbidrag men hur gör vi nu när lokalbidraget inte finns längre?

Förut betalades ett särskilt lokalbidrag ut till vissa föreningar beroende av anläggningens kategori.

Det nya stödet till föreningslivet sätter aktiviteter i centrum. Istället för lokalbidraget kompenseras föreningar som äger eller hyr lokal/anläggning genom en utjämningsfaktor i stödformen aktivitetsstöd deltagare. Stöd till lokaler och anläggningar fortsätter alltså att betalas, bara på ett annat sätt.

Det finns även möjlighet att söka stöd till förbättring av lokal eller anläggning.

Varför får vi inte bidrag per medlem längre?

För kommunen är föreningens aktivitet viktig. För varje människa som engageras i en föreningsverksamhet blir den sociala sammanhållningen i samhället starkare. Därför är det av godo när föreningar öppnar sin verksamhet även för den som inte är medlem.

Två av förutsättningarna för ekonomiskt stöd från kommunen är dels att föreningen är uppbyggd på demokratiska principer och dels att den har en styrelse med minst tre medlemmar.

Vilka åldersgrupper går det att söka stöd för?

Kommunens stöd prioriterar generellt de verksamheter som vänder sig till barn och unga.

I aktivitetsstöd deltagare finns tre målgrupper:

 • Barn och unga 7-20 år
 • Personer med funktionsvariationer (ingen åldersgräns)
 • Personer 65 år och äldre

För att kunna göra en registrering av deltagare i APN (aktivitetskort på nätet) krävs att föreningen fyller i deltagarens personnummer.

Läs mer om APN Länk till annan webbplats.