Starta förening

Vill du starta en förening tillsammans med andra som har samma intresse som du men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Föreningsservice hjälper till med information och hjälp med blanketter och ansökningar.

Mölnlycke IPs allvädersbanor. Fotograf Egil Gry.

Förutsättningar för att starta en ideell förening

Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och ev. även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollssekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf. samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Med detta protokoll ansöker ni sedan om organisationsnummer hos Skatteverket och hos banken om ett plus- eller bankgiro. Länk till Skatteverkets hemsida hittar du i den högra spalten.

Tips: Ta reda på om det redan finns en förening som sysslar med det du vill göra, i vårt föreningsregister hittar du alla föreningar som är verksamma i kommunen. Kolla om det finns någon riksorganisation inom ditt område som du kan kontakta för att få reda på om det finns information som är bra att ha med sig.

Föreningsservice föreningsregister

Lathund för ideell förening Pdf, 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag

För att söka bidrag hos kommunen ska föreningen efter att den har bildats lämna in ansökan till föreningsservice.

Läs mer om bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.