Kontakt
Lyssna

Policy

Här finns utförligare information om de olika delarna som föreningens policy ska innehålla samt nyttiga länkar för den som vill fördjupa sig inom respektive område. Under relaterad information här till höger hittar du fler länkar till bra hemsidor!

Ledarutveckling

Ledarna är viktiga förebilder för de barn och ungdomar som de leder. Därför är det viktigt att man i föreningen kommer överens om och pratar om hur man utövar sin ledarroll på ett så positivt sätt som möjligt. De ideella ledarna satsar oavlönat tid och kraft på att leda föreningen och fostra barn och ungdomar. Det är viktigt att dessa ledare uppmuntras och erbjuds möjlighet till utbildning och utveckling. Policyn ska omfatta föreningens riktlinjer för ledarna och vilket förhållningssätt ledarna ska ha i sitt uppdrag samt hur föreningen jobbar med att rekrytera, utbilda och utveckla ledarna.

För att kunna leva upp till policyn underlättar det att ha en utbildningsplan för alla ledare inom barn- och ungdomsverksamheten. Många riksförbund har tagit fram en sådan som ska vara vägledande för deras föreningar och det kan vara bra att undersöka om någon sådan finns för ert förbund.

Ett annat väldigt bra hjälpmedel i detta arbete är den ledarutbildning som Scouterna tagit fram, Trygga möten, som kan göras direkt på webben. På deras webbplats finns också bra information, material och övningar att ladda ner.

Utvecklingsradions serie "Idrottens himmel och helvete" tar upp många dilemman och ställningstaganden som man ställs inför som ledare. Serien är utmärkt att användas som diskussionsunderlag vid ledarträffar.

Trygga mötenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UR:s serie Idrottens himmel och helvetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämställdhet och mångfald

En av grundprinciperna inom den föreningsdrivna barn- & ungdomsverksamheten är allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Målet är att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion kan i föreningsgemenskapen lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar. En ökad jämställdhet och mångfald utvecklar föreningslivet.

Rädda barnen har en webbkampanj som heter Livets lotteri som handlar om hur olika situationen är för barn i olika länder. Sidan kan användas i utbildningssyfte och som underlag i diskussioner kring att skapa en större förståelse för hur olika situationen är för människor i världens alla länder.

Policyn ska omfatta föreningens förhållningssätt till kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder.

RF om idrott och jämställdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärgruppsplan Jämställdhet inom idrottenPDF
Läs RF:s undersökning Idrott och integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livets lotteri - en webbkampanj om barns olika möjligheter i världenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demokrati och delaktighet

I föreningen har barn och ungdomar möjlighet att tidigt få träna sig i demokratins grunder, bland annat genom att de själva bör få möjlighet att vara delaktiga i de beslut som formar deras verksamhet. De bör också, ju äldre de blir, uppmuntras att ta ansvar för sig själv och sin grupp.

Vi uppmuntrar föreningen att erbjuda en kurs i grundläggande föreningskunskap, Idrottens föreningslära, som kan arrangeras tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst och Fritid Förening. Utbildningen riktar sig till alla i föreningen, såväl styrelse och kommittéer som ledare, aktiva och föräldrar. Utbildningen är ett viktigt steg i att skapa en större förståelse för och delaktighet i föreningsarbetet. Medlemmarna får också insikt i hur de kan påverka besluten som tas i föreningen. Kursen finns också som webbaserad utbildning.

Filmer om föreningskunskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nolltolerans mot mobbning, våld och kränkningar

Vart fjärde barn som är aktivt i en idrottsförening har blivit kränkt av en lagkamrat. Mest utsatta är pojkar inom lagsporter där 40 procent har blivit kränkta. Det visar en riksrepresentativ undersökning genomförd av SIFO (i juni 2013) på uppdrag av Stiftelsen Friends. Studien visar att kränkningarna minskar och att barnen trivs bättre i de föreningar där man aktivt pratar om trygghetsfrågor.

Vi vill att föreningen ska ha en nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld. I policyn ska medlemmarna få veta hur föreningen förebygger och förhindrar förekomsten av alla typer av mobbning, våld och kränkningar. 

RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrottenPDF
Arbetsmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöerPDF
Gråzon Gränsfall Glasklart - tips om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rädda Barnen - Ta oron på allvar!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Härryda kommun har antagit politiska inriktningsmål vad gäller ANDTS, där strävan är att alla barn, ungdomar och vuxna ska ha goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Målen anger också att det ska finnas ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Det är oerhört viktigt att föreningsledarna, i sin roll som förebilder, har ett restriktivt förhållningssätt till ANDTS. Detta är viktigt eftersom ledarna har en stor påverkansroll för barnen och ungdomarnas framtida förhållningssätt till dessa frågor. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör.

Policyn ska omfatta hur föreningen förhåller sig till alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. 

RF:s Alkohol- & tobakspolicyPDF
Tonårsparlören - om ungdomar och alkohollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Drugsmart.com - information om alkohol och andra drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärgruppsplan AntidopingsnackPDF
Faktablad om dopningPDF
Spelprevention - kunskapswebb om spelproblemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TIPS! Svensk Antidoping har tagit fram webbutbildningen Ren Vinnare för idrottsutövare och stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler.

Ren vinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster