Lyssna

Certifiera föreningen

Föreningscertifieringen riktar sig till föreningar med barn- och ungdoms-verksamhet (7-20 år) och är ett sätt att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs i föreningen.

I grunden handlar det om att medlemmarna i föreningen ska vara aktiva i en trygg och hälsofrämjande miljö. Med hjälp av certifieringen blir det tydligare vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av föreningen.

Föreningen ansvarar för att driva processen framåt. I arbetet är tanken att hela föreningen involveras och utbildas, det vill säga såväl styrelse och ledare som aktiva och föräldrar. En viktig samarbetspartner i arbetet är SISU Idrottsutbildarna Väst. Där kan idrottsföreningar få hjälp med att hitta lämpliga metoder och verktyg samt processledning i arbetet. Övriga föreningar kan få stöd av Fritid Förening i processarbetet.

Krav för att bli certifierad

Certifieringen är uppbyggd på fyra olika steg.

Steg 1: Nulägesanalys

Som ett första steg gör föreningen en nulägesanalys av verksamheten för att kartlägga vilka områden som fungerar tillfredsställande samt upptäcka om det finns områden där det behövs kraftsamlas kring. Det är viktigt att alla i föreningen får chansen att tycka till om och delta i detta steg för att få en helhetsbild av medlemmarnas uppfattning om verksamheten idag.

Det är också viktigt att föreningen har en tydlig verksamhetsidé och värdegrund att stå på.

Steg 2: Policy

Föreningen arbetar fram policydokument för sin barn- och ungdomsverksamhet. Policyn ska innehålla riktlinjer och förhållningssätt inom följande områden:

  • Ledarutveckling
  • Jämställdhet och mångfald
  • Demokrati och delaktighet
  • Nolltolerans mot mobbning, våld och kränkningar
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande (ANDTS)

Om föreningen redan har en tydlig policy sedan tidigare handlar det om att se över och uppdatera det eller de policydokument som finns. Det allra viktigaste arbetet i detta steg, oavsett om föreningen har en policy sedan tidigare eller arbetar fram nya förhållningssätt och riktlinjer, är hur föreningen arbetar för att implementera och levandehålla policyn i praktiken.

Steg 3: Certifiering

När ni genomfört arbetet ska föreningen presentera sina policydokument för Fritid Förening för att kunna bli certifierade. Föreningen tilldelas 5 000 kr och får ett certifieringsdiplom (diplomet delas ut i slutet av året i samband med en officiell uppvaktning). Pengarna som föreningen får är öronmärkta att användas till fortsatta insatser i arbetet med att utveckla föreningen, det kan handla om till exempel kostnader för olika typer av utbildningar/kurser, föreläsare eller styrelsekonferens.

Dessutom kommer föreningen att synas på Härryda kommuns hemsida där vi listar alla föreningar som genomgått certifieringen.

Steg 4: Uppföljning

Årligen ska en uppföljning ske med Fritid Förening för att säkerställa kvalitetsnivån och stimulera till fortsatt utvecklingsarbete inom barn- och ungdomsverksamheten. Vid denna uppföljning kan nulägesanalysen användas som grund för att stämma av vad som hänt under året som gått.

Alla certifierade föreningar ska också delta vid de temakvällar som Fritid Förening anordnar vid två tillfällen under året. Varje förening ska ha minst en representant på plats.

Verktygslåda

I spalten till vänster finns en verktygslåda, där du hittar mer information om nulägesanalysen och de olika delarna i policyn. Där finns också länkar och hjälpmedel som föreningen kan ha nytta av i certifieringsarbetet. 

Anmälan

Innan din förening påbörjar certifieringsarbetet ska ni ta kontakt med Andreas Høgfeldt, föreningsutvecklare Fritid Förening,
telefon: 031-724 64 59, e-post: andreas.hogfeldt@harryda.se.

För mer information om SISU Idrottsutbildarna Väst och vilken hjälp de kan ge kontakta Linnéa Tyden Busck, idrottskonsulent,

telefon: 0709-26 58 81, e-post: Linnea.tydenbusck@vgidrott.se