Föreningsbidrag och blanketter

Nya regler för stöd till ideella föreningar gäller från och med 1 januari 2022 med en övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler.

Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning.

För att bidrag ska beviljas, ska föreningen ha

Uppdateras inte föreningsuppgifterna på två år, tar vi bort föreningen från registret.

Bidrag som finns att söka:

Startbidrag

En nybildad förening kan ansöka om 500 kronor i startbidrag. Bidraget betalas ut när före­ningen kan uppvisa en viss verksamhet. Vid påvisat behov kan ytterligare starthjälp utgå med max 1 500 kronor.

Ansökan görs till föreningsservice via e-post eller brev.

Aktivitetsbidrag

Föreningar med ungdomsverksamhet i åldern 7-20 år kan söka aktivitetsbidrag. Aktivitets­bidrag innebär att föreningen får:

  • ett årligt bidrag för varje aktiv medlem, utbetalas i februari.
  • ett fast årligt grundbidrag, utbetalas i februari.
  • ett bidrag för varje bidragsberättigad medlem som deltar i en aktivitet (minst 60 min). För att betraktas som godkänd ska aktiviteten ha minst fem delta­gare, utöver ledare, och genom­föras i föreningens regi. Deltagare får endast räknas en gång per dag och förening. Ansökan och utbetalning görs två gånger per år.

Ansökan och digital närvaro- och aktivitetsrapportering skall ske i ApN (Aktivitetskort på nätet) två gånger om året.

  • Senast den 25 februari skall rapportering och godkännande göras i ApN för aktiviteter avse­ende perioden 1 juli-31december föregående år.
  • Senast den 25 augusti skall rapportering och godkännande göras i ApN för aktiviteter under perioden 1 januari-30 juni innevarande år.
    Länk till information APN

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget skall ge föreningar möjlighet att utbilda ledare på klubbnivå. För att få bidrag krävs att:

  • ansökan skickas in senast 60 dagar efter avslutad kurs.
  • kursintyg, kursinnehåll och kvitto på betald kursavgift bifogas ansökan.
  • minimiåldern är 15 år.

Generellt gäller att utbildningen skall avse administrativt eller praktiskt ledarskap på klubb­nivå. Föreningens styrelse är ansvarig för vilka som skall utbildas liksom att krav ställs på ideell ledarinsats efter genomförd utbildning.

Ledarutbildningsbidrag utgår med högst 400 kronor per dag och max 1 500 kronor per delta­gare och kurs.

Bidrag utgår också till lokala kurser på hemorten inom föreningen eller tillsammans med annan förening. För sådana kurser skall ämnesval, studieplan och kostnadsuppgifter sändas in för godkännande till fritidskontoret innan kursen startar.

För högre utbildning av distriktsfunktionärer, domare eller motsvarande utgår inget bidrag, inte heller för yrkesinriktad utbildning. Detsamma gäller för förbundsmöten, kongresser, symposier och andra liknande arrangemang.
Länk till e-blankett Ledarutbildningsbidrag

Lokal- och anläggningsbidrag

Lokal- och anläggningsbidrag kan utgå enligt följande:

Kategori 1:Bidragsberättigade föreningar som inte kan erbjudas kommunal lokal för medlems- och styrelsemöten kan få bidrag till hyra av annan lokal med 40 %. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som bedriver verksamhet i icke-kommunala lokaler kan få bidrag för hyra och el med 40 %.
Blankett Lokal- och anläggningsbidrag Kategori 1 Pdf, 13.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kategori 2:Förening som är ägare till anläggning som används till ung­domsverksamhet kan få anläggningsbidrag. Bidraget utgår som ett fast bidrag per anläggning/år och fastställs årligen av fritidskon­toret. Skulle föreningens verksamhet ändras radikalt kan bidraget om­prövas.
Blankett Lokal- och anläggningsbidrag Kategori 2 Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kategori 3:Förening som tilldelats kommunal lokal i hus som föreningen själv disponerar, kan få bidrag med 50 % för normal driftkostnad och kost­nader för löpande underhåll. Vid eventuell uthyrning avräknas 50 % av intäkterna från kostnaderna. Föreningar som har kommunala lokaler i "delat hus" (t. ex Folkets Hus i Mölnlycke), får inte bidrag. Hyran som debiteras för dessa lokaler är redan kommunalt subvent­ionerad.
Blankett Lokal- och anläggningsbidrag Kategori 3 Pdf, 14.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kategori 4:Förening som är ägare till tennisanläggning som används till ung­domsverksamhet kan få anläggningsbidrag. Bidraget utgår som ett fast bidrag per anläggning/år och fastställs årligen av fritidskon­toret. Skulle föreningens verksamhet ändras radikalt kan bidraget om­prövas.Blankett Lokal- och anläggningsbidrag Kategori 4 Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skall göras senast den 31 mars och avse kostnader för föregående verksamhetsår. Bidraget betalas ut till berörda föreningar maj-juni.

Investeringsbidrag

Föreningar kan söka bidrag för verksamhetsinvesteringar.
Sista ansökningsdag är 1 oktober och ansökningarna behandlas i oktober/november. Ansökan om bidrag till akuta objekt kan ske när som helst under året. Investeringarna ska verifieras med fakturakopia eller kvitto till Fritidskontoret.

Ansökan görs till föreningsservice via e-post eller brev.
Länk till e-blankett Investeringsbidrag

Selektivt bidrag

Syftet med detta bidrag är att stimulera och underlätta för föreningslivet att erbjuda ett brett aktivitetsutbud, bidra till kommunens måluppfyllelse vad gäller mångfald- och folkhälso­arbete samt ta ett ökat ansvar för målgrupper och verksamheter.
Bidraget prövas från fall till fall av föreningsserivce. Ansökan görs till föreningsservice via e-post eller brev. Ansökningar tas emot löpande.

Bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till pensionärsföreningar är baserat på antal medlemmar boende i Härryda kommun. Ansökan skall göras senast den 31 mars. 
Blankett Bidrag till pensionärsföreningar Pdf, 13 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta

Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta är baserat på antal medlemmar boende i Härryda kommun. Ansökan skall göras senast den 31 mars.
Blankett Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta Pdf, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster.