Tillgänglighet

Projekt

"Enkelt avhjälpta hinder"

Riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken. I handlingsplanen anges att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Det handikappolitiska arbetet ska inriktas på att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet.

Boverket gav 2003 ut föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser.

Exempel på åtgärder:

  • Skapa viloplatser genom att placera ut fler soffor/bänkar
  • Kontrastmarkera stolpar och annan utrustning i gångbana till hjälp för personer med synnedsättning
  • Utjämna en del av trottoarkanten vid gångpassager/övergångsställen (underlättar för personer som har rollator eller rullstol samt för barnvagnar)
  • Räcken i trappor och ramper
  • Kontrastmarkering i början och slutet av trappor

Härryda kommun har inventerat primära gångstråk med start i Mölnlycke och har påbörjat arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Nedan följer några exempel på utförda åtgärder, i form av bild före och efter åtgärd.

På Skolvägen har kantstenen tagits bort och asfalten har jämnats ut för att underlätta framkomligheten för personer med rollator, rullstol eller barnvagn.

På Skolvägen har kantstenen tagits bort och asfalten har jämnats ut för att underlätta framkomligheten för personer med rollator, rullstol eller barnvagn.

På Biblioteksgatan har svarta pollare markerats med kontrastmarkering i form av vita reflexremsor för ökad synbarhet.

På Biblioteksgatan har svarta pollare markerats med kontrastmarkering i form av vita reflexremsor för ökad synbarhet.

På Skolvägen har även ensidigt trappräcke har bytts ut mot dubbelsidigt. trappan har även försetts med kontrastmarkering på översta samt nedersta trappsteget för ökad synbarhet.

På Skolvägen har även ensidigt trappräcke har bytts ut mot dubbelsidigt. trappan har även försetts med kontrastmarkering på översta samt nedersta trappsteget för ökad synbarhet.

Arbetet med att inventera primära gångstråk och att undanröja enkelt avhjälpta hinder fortsätter i Härryda kommun. Detta för att människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.