Övergångsställe och gångpassage

Idag görs allt fler gång­passager istället för övergångs­ställen eftersom risken att skadas i en trafik­olycka är dubbelt så stor när man korsar en gata på ett övergångsställe än på platser utan övergångsställen. En av orsakerna till detta är den falska trygghet som ett övergångsställe kan innebära.

Sedan lagen om att fordonsförare har väjningsplikt mot gående vid obevakade övergångsställen infördes, har olyckorna vid övergångs­ställena tyvärr inte minskat, snarare tvärtom. Vi som gående sänker helt enkelt vår uppmärksamhet och ser oss inte för lika noga som när vi korsar gatan på ett annat ställe.

Med gångpassager ökar den verkliga säkerheten eftersom bilister och gående måste samspela, söka ögonkontakt när det är möjligt, och ta hänsyn till varandra. På ordnade gång­passager med farthinder som sänker hastigheten ner till 30 km/h eller därunder är dessutom bilisternas benägenhet att släppa över gående ännu större, då de redan kör relativt sakta.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa en gata och som är markerad med vägmarkering eller vägmärke, eller både och.

Både bilister och cyklister har väjnings­plikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Fordons­föraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående. Tänk på att fordonsförare däremot inte har någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Som gående ska du ta hänsyn till fordonets avstånd och hastighet, samt att du ska passera utan dröjsmål. Övergångs­­ställe kan användas för att öka framkomligheten för gående där trafikintensiteten är hög och antalet gående är relativt få.

Det här gäller för dig som är bilförare vid ett övergångs­ställe:

 • Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.
 • Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.
 • Du ska i god tid sänka hastigheten eller stanna.
 • Du får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
 • Du får inte köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe.

Det här gäller för dig som är gående vid ett övergångsställe:

 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående, men du som gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig:
  • vad är fordonets hastighet?
  • hur nära är fordonet?
 • Korsa körbanan eller cykelbanan utan onödigt dröjsmål

Gångpassage

En gångpassage är en plats där gående kan korsa en gata men där bilister inte har väjningsplikt mot gående.

Det finns inga särskilda vägmärken eller väg­markeringar som reglerar en gångpassage. Samma regler gäller på en gång­passage som om du skulle korsa vägen var som helst, det vill säga att gående och cyklister har väjnings­plikt, men också att fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt. Som fordonsförare gäller att du inte får skapa onödiga risker för andra trafikanter samt att du ska anpassa hastigheten till omständigheterna. Man kan förenklat säga att det råder lika skyldighet och ansvar.

Gångpassagerna vid Hulebäcksgymnasiet
– flöden iställer för köer

Vid gångpassagerna utanför Hulebäcks­gymnasiet rör sig stora mängder cyklister, gående och bilister.

Övergångsställen på dessa punkter skulle innebära att det skulle bli enorma bilköer på Allén – en bilist har skyldighet att stanna för en gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe.

Med de befintliga gångpassagerna sker istället varje passage i sam­förstånd mellan bilist och fotgängare samtidigt som fordonets hastighet är låg. På så sätt kan även små tidsluckor utnyttjas för passage, både som fot­gängare och bilist. Upphöjningen av passagerna är gjorda för att säkra hastig­heten till 30 km/h.