Hastighet och hastighets­dämpande åtgärder

För ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete krävs långsiktiga och samverkande åtgärder samt ett väl utvecklat samspel mellan vägtransportsystemets olika komponenter - fordon, väg/vägmiljö och människa.

Ansvar

Ansvaret för säkerheten delas av alla som påverkar utformningen av systemet och som använder sig av det. Hastigheten är i de flesta fall direkt avgörande för utfallet av en olycka.

Stoppsträcka

Ju högre hastighet du kör i, desto längre blir din reaktionssträcka. Skillnaden mellan stoppsträckan om du kör i 30 respektive 50 km/h är 12 meter.

En person står på vägbanan 17 meter framför dig. Hinner du bromsa? Illustration: Trafikverket

Anpassa hastigheten

I många bostadsområden är den skyltade hastigheten 40 km/h. Olika omständigheter kan göra att du bör hålla en betydligt lägre hastighet än den skyltade. Som trafikant har du alltid ett ansvar att anpassa hastig­heten till rådande förhållanden. Det finns också områden där man skyltar med rekommenderad hastighet 30 km/h. Även i dessa områden kan det finnas omständigheter som gör att en lägre hastighet, än den skyltade, är mer lämplig, till exempel i ett bostadsområde.

Ovan har vi pratat om den "låga" hastigheten 30 km/h. Intressant är dock att veta att du redan i 7 km/h stupar i framrutan om du sitter utan bilbälte i framsätet på en bil. Tänk på det nästa gång du "bara ska till affären".

Klicka på rubrikerna nedanför för att läsa mer om hastighetsdämpande åtgärder:

Avsmalning

Avsmalning och sidoförskjutning är två hastighetsdämpande åtgärder som båda kan sänka fordonets hastighet och göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa gatan genom att de endast passerar ett körfält. En avsmalning av körbanans bredd kan med fördel kombineras med annan hastighetsdämpande åtgärd, exempelvis förhöjt övergångsställe.

Avsmalning ger bäst effekt på vägar med dubbelriktad trafik med jämn trafikström. Trafikmängden på gatan bör understiga 6000 fordon per dygn.

Avsmalning kan anläggas på uppsamlingsgator där många gång- och cykeltrafikanter korsar gatan.

Sidoförskjutning

Sidoförskjutning fungerar som en avsmalning. Är en sido­förskjutning avsmalnad kan endast en bil i taget köra igenom avsmalningen. Sido­förskjutning verkar hastighetsdämpande för att fordonen inte kan köra rakt fram på vägen och därmed få upp hastigheten.

Busstrafikerade sträckor

Det kan vara svårt att använda avsmalning och sidoförskjutning på busstrafikerade sträckor eftersom hindren ger negativ påverkan på förarnas och passagerarnas komfort, liksom på framkomligheten. Om denna typ av hinder ändå ska anläggas på busstrafikerade sträckor ska de förläggas i närheten av hållplatser och korsningar, där bussen håller låg fart.

Blomlådor

I många kommuner är det vanligt att man uppmuntrar privat­personer att ställa ut blomlådor på mindre lokalgator. Härryda kommun anser att ansvar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte bör ligga på privat­personer. Dessutom får blomlådorna bara stå ute en del av året. Risk finns även att barn gömmer sig bakom blomlådorna och då blir trafik­säkerhets­effekten motsatt.

Cirkulationsplats

Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten. Cirkulationsplats kallas ofta för rondell, vilket egentligen är mittenringen i en cirkulationsplats.

Eftersom hastigheten normalt är betydligt lägre i en cirkulations­plats än vid en vanlig vägkorsning, kan fotgängare ha lättare att få företräde. Eventuella olyckor i cirkulationsplatser blir därför generellt mindre allvarliga.

Cirkulationsplatser används i normalfallet på huvudvägnätet samt på genomfarter och infarter till orterna.

Förhöjd gång- och cykelöverfart

Förhöjda gång- och cykelöverfarter gör det säkrare för gående och cyklister att passera korsande gator, eftersom fordon som närmar sig förhöjningen måste bromsa in och passera hindret med låg hastighet. Eventuella olyckor vid förhöjningar av denna typ blir generellt mindre allvarliga tack vare fordonens låga hastighet.

Förhöjda gång- och cykelöverfarter används där många gång- och cykeltrafikanter korsar gatan – på huvudvägnätet samt genomfarts- och infartsgator.

Gupp

Gupp är en effektiv åtgärd för hastighetsdämpning om det är rätt utformat. Utformningen kan variera beroende på användnings­område. Forskning har visat att det krävs utbyggnad av väggupp ungefär var 70:e meter för att åstadkomma en jämn och låg hastighet i ett bostadsområde. Gupp är vanligt förekommande i våra bostadsområden men i dagsläget är kommunen mycket restrektiv att anlägga nya väggupp.

Nackdelar med gupp

Gupp gör det svårt för viktiga transporter samt för utryckningstrafik och färdtjänst, och det blir svårare att underhålla vägen. Gupp kan medföra risk för vibration i omkringliggande fastigheter och bidra till ökad bullernivå, vilket bör tas i beaktning innan de anläggs.

Port

Port är en hastighetsdämpande åtgärd vid entrén till en tätort eller ett bostadsområde. Porten upplyser trafikanten om att denne kör in i en ny trafikmiljö.

Porten utformas för att ge hastighetsdämpning genom fysisk åtgärd och/eller visuell påverkan med hjälp av exempelvis planteringar eller belysning.

Port kan användas på lokala vägnätet vid infart till lokalområden och kan kompletteras med välkomnande skylt med områdets namn och eventuella hastighetsgränser.

Refug vid övergångsställe och gångpassage

En refug i ett övergångställe eller gångpassage ger de gående en möjlighet att inte korsa hela gatan på en och samma gång. Refugen behöver vara så bred, cirka 2 meter, att den rymmer en cykel eller en barnvagn.

Övergångsställen används inte som en trafiksäkerhetsåtgärd utan som en framkomlighetsåtgärd. Ett övergångsställe i sig ger ingen trafiksäkerhets­höjande effekt, men vid stora trafikströmmar kan det vara nödvändigt för att gående ska kunna korsa gatan.

Trafikö

En trafikö består av en refug med båge och en skylt och är ett fast fysiskt hinder som passar för lokalvägnätet där man vill få ner hastigheten.

Efter­som denna typ av hastighetsdämpande åtgärd inte kräver ombyggnad av gatan kan den vara ett bra alternativ ur ekonomisk synvinkel. En trafikö används med fördel även för att skapa trånga sektioner, så kallade portar, in i bostadsområden. Vägmärket kan kompletteras med skylt som ger ett budskap till fordonsföraren.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se