Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Härryda kommun utgår från nollvisionen som är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Arbetet handlar bland annat om att se över trafik­situationen i kommunen och arbeta för att anpassa gatumiljön så att alla trafikant­grupper kan vistas i trafiken på ett säkert sätt.

De vanligaste frågorna kring trafiksäkerhet handlar om hastighet, sikt, övergångställen, barn i trafiken och hinder på gång- och cykelvägar.

Hastighet

Fordons hastighet är av avgörande betydelse för fotgängares säkerhet. Olika hastigheters påverkan på människokroppen.
Rätt hastighet kan rädda liv 

Se och synas

Som fastighetsägare är du ansvarig för att dina häckar och buskage inte är siktskymmande för trafiken.
Information om häckar och buskage

För att synas när du vistas ute i trafiken under den mörka årstiden är det viktigt att använda reflex.
Reflexanvändning

Framkomlighet

På huvudvägarna är det viktigt att framkomligheten för fordonstrafiken får en relativt hög prioritering. I centrum och i bostadsområden är det däremot fotgängarnas framkomlighet som prioriteras. Fotgängarens framkomlighet styrs också av de regler som gäller vid till exempel ett övergångsställe. 
Regler för övergångställen och gångpassager

Barn i trafiken

Många föräldrar är oroliga för trafikmiljön utanför sina barns skolor. Det bästa du kan göra för att förbättra trafiksituationen är att sluta skjutsa ditt barn till skolan. På så vis bidrar du inte bara till en mindre trafikerad väg, men även till att ditt barn får mer motion.
Information om barn i trafiken

Hinder på gång- och cykelvägar

Kommunen får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelbanor. Boende kan uppleva det störande att bilar emellanåt använder cykelvägen som en smitväg.

Varje år sker ett stort antal olyckor där cyklister skadas för att de kört på fasta hinder på cykelbanan och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar. Denna typ av hinder står utplacerade under större delen av året. Olycksrisken är alltså större att en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped. Med anledning av detta är kommunen mycket restriktiv med att sätta ut avspärrningar på gång och cykelvägar.