Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. Reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns i 13 kap. 8 § trafikförordningen.

Parkeringstillstånd till förare eller passagerare

För att du ska få ett parkeringstillstånd är det avgörande att du har en funktionsnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Du ansöker om parkeringstillstånd antingen i egenskap av att vara förare av fordon eller passagerare. För passagerare gäller att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande vilket innebär att tillståndsinnehavaren inte kan lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs på en speciell ansökningsblankett. Du kan välja mellan att skriva ut och fylla i blanketten hemma eller hämta blankett hos oss på kommunhuset. Vid varje ansökan ska nytt läkarintyg bifogas. Även foto och namnunderskrift ska bifogas ansökan.

Ansökan och läkarintyg för parkeringstillstånd:
Pdf-blankett för utskrift Pdf, 232.5 kB.
Så här använder vi dina personuppgifter

Handläggning

När kompletta ansökningshandlingar inkommit kommer ditt ärende att handläggas. Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Beslut skickas sedan till dig och om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du komma till kommunhuset i Mölnlycke för att hämta ut ditt tillstånd. Fotolegitimation ska då uppvisas.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.

Giltighet och användning

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Giltighetstiden för ett parkeringstillstånd är max 5 år.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen och kan användas såsom anges nedan:     

  • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än tre timmar.
  • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre timmar men mindre än 24 tim.
  • Parkering får ske under högst tre timmar på gata som är utmärkt som gågata.
  • Om parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd är tidsreglerad ska den tidsregleringen följas.

Placering av parkeringstillstånd

När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida. Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel i vändzoner, taxizoner och lastzoner. För dessa platser gäller andra trafikregler. Du får inte heller parkera med parkeringstillståndet på tomtmark utan att först kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift är en kommunal angelägenhet som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. Det kan förekomma variationer mellan kommunerna i landet om innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad befrias från parkeringsavgift eller inte. I Härryda kommun finns ingen avgiftsbelagd parkering på kommunal gatumark. Om du ska besöka en annan kommun rekommenderas att du kontaktar kommunen angående bestämmelser kring avgift vid parkering med parkeringstillstånd.

Stulet eller borttappat tillstånd

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är en värdehandling, och bör därför inte förvaras i fordonet när det inte nyttjas för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska du polisanmäla stöld/förlust av ditt tillstånd. Kopia på polisanmälan skickas till kommunens trafikverksamhet som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller till den myndighet som utfärdat det. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan medföra indragning av tillståndet.


Kontakt

Rebecka Nöjd, handläggare
Susanne Ekström, handläggare
031-724 61 00 (växel) trafik@harryda.se

Behöver jag som har P-tillstånd för rörelsehindrad betala trängselskatt?

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svensk-registrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Innehavare av parkeringstillstånd för rörelse-hindrade kan i vissa fall ha rätt till befrielse från trängselskatt. Ansökan görs på blankett på Skatteverkets webbplats, där det även finns mer information om gällande regler. Vid förnyelse av parkeringstillstånd krävs ny ansökan till Skatteverket.

För allmän information om trängselskatt, kontakta:
Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor gällande befrielse från trängselskatt, kontakta:
Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.