Torgplats Mölnlycke centrum

Om du nyttjar allmän plats för ett avsett ändamål, exempelvis genom att bedriva torghandel på en yta som är avsedd för torghandel, krävs inget polistillstånd. Däremot behöver du söka tillstånd hos kommunen. I Härryda kommun gäller detta endast på torget i anslutning till Biblioteks­gatan i Mölnlycke. Här finns det möjlighet att hyra en fast torgplats under tak, eller en torg­plats på öppen yta.

Karta över torget i Mölnlycke centrum. Grönmarkerad yta är avsedd för torghandel och det krävs inget polistillstånd för detta ändamål. Däremot behöver du söka tillstånd hos kommunen.

För att ansöka om en torgplats fyller du i kommunens e-tjänstbaserade ansöknings­blankett:

E-TJÄNST -
ANSÖKAN OM TORGPLATS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljningstider

Försäljning på torget i Mölnlycke får ske under följande tider:

 • Vardagar kl. 08.00-19.00
 • Lördag, söndag och helgdag kl. 09:00-19.00

Sista tisdagen varje månad är torgytan upplåten för knallemarknad.

Uppackning av varor eller liknande får ske max en timme innan fastställd försäljningstid. Saluplatsen ska vara fri från varor senast en timme efter försäljningstidens slut.

Regler och villkor

Exempel på allmänna villkor för försäljning:

 • Sökanden ska lämna uppgift till kommunen om namn, personnummer, samordnings- eller organisationsnummer och postadress enligt 39 kap. 13 §, Skatteförfarandelag (2011:1244).
 • Mobil anläggning till exempel försäljningsvagn får vara uppställd endast under försäljningstid och ska därefter bortforslas och platsen ska noggrant städas.
 • När tillståndet upphör att gälla ska alla anordningar tas bort och marken återställas i ursprungligt skick inom föreskriven tid.

Parkering inom upplåtet område är ej tillåtet. Om försäljningsvagn utgör ett registreringspliktigt fordon krävs ett särskilt parkeringstillstånd.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 118.5 kB.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 171.3 kB.

Torgplats under tak

På torget i Mölnlycke finns det fem torgplatser under tak. Tilldelning av torgplatserna sker via turordning på kölista. Vid tilldelning eller utökning av fast torgplats ges företräde åt försäljare som innehaft platsen under en längre tid de senaste tre kalenderåren.

Om inte någon av platserna under tak är lediga, kan du ansöka om att få använda annan försäljningsplats på torgytan.

Ansöka om torgplats

För att ansöka om en torgplats fyller du i kommunens e-tjänst-baserade ansöknings­blankett:

E-TJÄNST -
ANSÖKAN OM TORGPLATS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även använda en av blanketterna nedan och mejla till trafik@harryda.se.

Blankett - ansökan om torgplats under tak Pdf, 58.5 kB.

Blankett - ansökan om torgplats på öppen yta Pdf, 75.4 kB.

Vad kostar det?

Fast torgplats under tak:

 • 24 000 kr/år
 • 4 000 kr/mån

Fast torgplats på öppen yta (max 15 kvm):

 • 20 000 kr/år
 • 3 500 kr/mån

Tillfällig torgplats (max 4 kvm):

 • 250 kr/dag
 • 1 000 kr/vecka

Att stå på torget med annat syfte än att sälja

Om du vill nyttja torgytan i Mölnlycke centrum i annat syfte än att bedriva torghandel, krävs polistillstånd.

Ta i första hand kontakt med ansvarig handläggare på kommunen för att säkerställa att platsen inte är upptagen. Mejl skickas till trafik@harryda.se.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om torghandel i Mölnlycke inom tre veckor

För att bedriva torghandel på torget som ansluter till Biblioteksgatan i Mölnlycke krävs inget polistillstånd. Däremot behövs tillstånd från kommunen. Här finns det möjlighet att hyra en fast torgplats under tak, eller en torgplats på öppen yta.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om torghandel i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke inom tre veckor efter komplett ansökan.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier