Torghandel, julgrans­försäljning och knalle­marknad

Behöver jag söka tillstånd?

Om du vill använda offentlig plats i samband med försäljning måste du ha polisens tillstånd (se avsnittet ”I vissa fall krävs inte polis­tillstånd”).
Hämta blankett och läs mer om tillståndsansökan på polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Tillstånd måste alltid sökas innan offentlig plats tas i anspråk för annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnas in hos polisen som i sin tur inhämtar vårt yttrande.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Vår trafikverksamhet bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet, skötseln av den offentliga platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Vad kostar det?

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal. Taxan fastställs av kommunfullmäktige:

  • 25 kronor per m² och dag för tillfällig försäljningsplats, till exempel knallemarknad
  • 500 kronor per vecka för julgransförsäljning

Villkor

I vårt yttrande anges de villkor som gäller för att upplåtelsen ska tillåtas. Först ges allmänna villkor som till exempel att tillstånds­havaren ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att tillståndshavaren har ansvar för snöröjning samt att utrymme för gångtrafikanter ska säkerställas.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnittet längst ner följer några exempel på villkor för försäljning. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Vårt yttrande bifogas polisens tillstånd till sökanden.

I vissa fall krävs inte polistillstånd

Polistillstånd krävs inte om du tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar en offentlig plats för ett avsett ändamål, såsom till exempel att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. Detta gäller endast på torget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke. Tilldelning av torgplatser görs direkt av vår trafikverksamhet.

På torget i Mölnlycke finns fem torgplatser under tak. Tilldelning av dessa torgplatser sker via turordning på kölista. Vid tilldelning eller utökning av fast torgplats ges företräde åt försäljare som innehaft platsen under en längre tid de senaste tre kalenderåren.

Om inte någon av torgplatserna under tak är lediga, kan du ansöka om att få använda annan försäljningsplats på torgytan. Du ska då kontakta trafikverksamheten.

Vad kostar torgplatserna?

• 250 kronor per dag för en tillfällig försäljningsplats på torgytan, max 4 m²
• 1000 kronor i veckan för en tillfällig försäljningsplats på torgytan, max 4 m²
• 24 000 kronor per år för en fast torgplats under tak

Exempel på allmänna villkor för försäljning

Sökanden ska lämna uppgift till kommunen om namn, firma, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer enligt lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Mobil anläggning t.ex. försäljningsvagn får vara uppställd endast under försäljningstid och ska därefter bortforslas och platsen ska noggrant städas.

Inför varje marknadstillfälle ska uppgift om samtliga personer (fysiska eller juridiska) som ska sälja på den upplåtna platsen lämnas in till markupplåtaren. Dessa kommer att utgöra med­sökande till tillståndshavaren.