Enkelt avhjälpta hinder

– anpassning av befintlig miljö

Idag finns det en lag som ställer krav på att publika lokaler och och befintliga allmänna platser ska anpassas så att de är tillgängliga för personer som har nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Det är lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter, HIN.

Vem ska åtgärda ett hinder?

I de flesta fall är det fastighetsägaren som ska åtgärda hindret, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt. Det innebär att en publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Kommunen har ansvar för tillsyn och ska se till att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs.

Exempel på åtgärdade hinder kan vara att:

  • skapa viloplatser genom att placera ut fler bänkar
  • kontrastmarkera stolpar och annan utrustning i gångbana till hjälp för personer med synnedsättning
  • utjämna en del av trottoarkanten vid gångpassager/övergångsställen för att underlätta för personer med rollator, rullstol eller barnvagn
  • sätta upp räcken i trappor och ramper
  • kontrastmarkering i början och slutet av trappor.

Kommunens arbete

I Härryda kommun pågår det ett kontinuerligt arbete med undanröja enkelt avhjälpta hinder. Detta gör vi för att människor med olika funktions­nedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.

Nedan följer några exempel på utförda åtgärder, i form av bild före och efter åtgärd.

På Skolvägen har kantstenen tagits bort och asfalten har jämnats ut för att underlätta framkomligheten för personer med rollator, rullstol eller barnvagn.

På Biblioteksgatan har svarta pollare markerats med kontrastmarkering i form av vita reflexremsor för ökad synbarhet.

På Skolvägen har även ensidigt trappräcke bytts ut mot dubbelsidigt. Trappan har även försetts med kontrastmarkering på översta samt nedersta trappsteget för ökad synbarhet.

Vill du anmäla ett enkelt avhjälpt hinder?

Om du upptäcker ett hinder på allmän plats eller i en publik lokal i Härryda kommun kan du enkelt meddela oss genom att göra en felanmälan via vårt felanmälningssystem. I din anmälan behöver du beskriva hindret och ange gatuadress. Bifoga gärna en bild som beskriver problemet.

När du anmäler utreder kommunen om hindret är enkelt avhjälpt.
Jag vill göra en felanmälan