Gatupratare, varuvisning och dekoration

Behöver jag söka tillstånd?

Om du vill använda offentlig plats för att sätta ut en gatupratare, visa upp varor, sätta ut en blomkruka eller lykta måste du ha polisens tillstånd.
Hämta ansökningsblankett från polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Tillstånd måste alltid sökas innan offentlig plats tas i anspråk för annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnas in hos polisen som i sin tur inhämtar kommunens yttrande.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafikverksamhet bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet, skötseln av den offentliga platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Vad kostar det?

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal. Taxan fastställs av kommun­fullmäktige:

 • 800 kronor per år för en gatupratare
 • 400 kronor per kvadratmeter och år för varuvisning utanför egen butik
 • 300 kronor per år för en dekoration

Villkor

I kommunens yttrande anges de villkor som gäller för att upp­låtelsen ska tillåtas. Först ges allmänna villkor som till exempel att tillstånds­havaren ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att tillståndshavaren har ansvar för snöröjning och att utrymme för gång­trafikanter ska säkerställas.

Tillståndshavaren ska även samråda med fastighetsägaren innan
placering av gatupratare, varuvisning eller dekoration. Detta för att säkerställa att inte upplåtelsen försvårar skötseln av gångbanan.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnitten nedanför följer några exempel på villkor för gatupratare, varuvisning och dekoration. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Kommunens yttrande bifogas polisens tillstånd till sökanden.

Exempel på allmänna villkor för gatupratare

 • Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till egen
  butik/­verksamhet under öppettiderna.
 • Gatuprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion, svartlackerad med rund sarg försedd med kontrastmarkering. Måttet för affischer får inte överstiga 50 x 70 cm.
 • Gatuprataren ska alltid placeras på anvisad plats. Den får inte skymma fordonstrafik, hindra framkomlighet eller utgöra en olycksrisk.

Exempel på allmänna villkor för varuvisning/ dekoration

 • Varuvisning innebär att varor som säljs i butiken, visas på utsidan av butiken. Dekoration innebär en ljuslykta eller blomkruka utanför butik.
 • Varuvisning/dekoration får ske utanför egen lokal endast under butikens öppethållande på anvisad plats.
 • Gångtrafiken måste säkerställas förbi varuvisningen­/
  dekorationen. Minsta bredd på gångutrymme ska normalt vara minst 1,5 meter och varuvisningen/dekorationen får inte heller sticka ut längre än 0,8 meter från huslivet.
 • Facklor och levande ljus får inte placeras ut utan någon form av skydd och får inte påverka säkerheten för gående. Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd runt om. Säkerheten för barn och synskadade måste speciellt beaktas.