Byggbelamring och upp­ställning av arbets­bod eller container

Behöver jag söka tillstånd?

Om du vill använda offentlig plats i samband med byggbelamring,
uppställning av arbetsbod eller container måste du ha
polisens tillstånd. Blanketten finns att hämta hos polisen eller på deras hemsida.
Hämta blankett och läs mer om tillståndsansökan på polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd måste alltid sökas innan offentlig plats tas i anspråk för
annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnas in hos polisen som i sin tur inhämtar vårt yttrande.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas.
Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på
trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Vår trafikverksamhet
bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild,
fram­­komlighet, skötseln av den offentliga platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Vad kostar det?

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en
avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt
taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal.
Taxan fastställs av kommunfullmäktige:

  • 300 kronor per vecka för container på bestämd plats
  • 30 kronor per kvadratmeter och månad för byggbelamring
    såsom upplag, byggnadsställning, arbetsbod eller verktygs­container
  • 500 kronor per månad för byggskylt

Villkor

I vårt yttrande anges de villkor som gäller för att upplåtelsen ska
tillåtas. De allmänna villkoren som anges är bland annat att tillstånds­havaren ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att tillståndshavaren har ansvar för snöröjning samt att utrymme för gångtrafikanter ska säkerställas.

Tänk på att du som tillståndshavare även alltid ska samråda med fastighets­ägaren innan placering om del av gångbana utanför fastighet ska användas. Detta för att säkerställa att inte upplåtelsen försvårar skötseln av gångbanan.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnitten nedanför följer några exempel på villkor för byggbelamring, uppställning av arbetsbod och container. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Vårt yttrande bifogas polisens tillstånd till sökanden.

Exempel på allmänna villkor för container

Container får inte placeras siktskymmande eller till hinders för
övriga trafikanter och brandskyddsaspekter ska beaktas.

Bygglov krävs om en container ska uppställas under längre tid.
Container får inte ställas upp på parkeringsplats för rörelsehindrad,
vändplats, lastplats, eller övriga verksamhetsplatser. Container får inte heller stå närmare än 10 meter från övergångsställe eller vägkorsning.

Det är tillståndshavarens ansvar att försäkra sig om platsens
bärighet.

Exempel på allmänna villkor för bygg­belamring/arbetsbod

Vid byggbelamring då upplåtelsen medför arbete eller annan inskränkning i gaturummet ska en tillfällig trafikanordningplan, TA-plan, tas fram och granskas av trafikverksamheten.
Information om TA-plan samt andra tillstånd som kan vara aktuella vid byggbelamring

Bodar ska vara försedda med väl synliga reflexanordningar, fast monterade eller så kallade sidomarkeringsskärmar uppställda på mark i omedelbar anslutning till dessa. För personer med nedsatt orienterings­förmåga krävsväl planerade trafikanordningar med tydlig avstängning mot arbetsområdet.

Upplagt byggmaterial ska vara inhägnat med staket och försett med reflexanordningar vid sidor och hörn som ansluter till ytor som trafikeras.

Befintliga vägmärken får inte skymmas. I de fall vägmärken hamnar innanför/bakom byggnadsställning eller arbetsbod ska tillstånds­havaren ombesörja flyttning av dessa.

Brandpost/vattenpost, elskåp, avstängningsventiler för vatten, gas eller fjärrvärme får inte blockeras.