Allmänna lokala ordnings­föreskrifter i Härryda kommun

I Ordningslagens 3 kap. finns grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på bland annat offentliga platser. De bestämmelserna gäller oavsett vad som föreskrivs i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

De lokala föreskrifterna är ett komplement till ordningslagen och innehåller bestämmelser som är anpassade till kommunens förutsättningar om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. Endast föreskrifter som är mer ingripande än de i ordningslagen meddelas i föreskrifterna.

Om ingen begränsning görs gäller samtliga föreskrifter på alla offentliga platser.

Lastning av varor med mera

Vid tillfälliga störningar i samband med lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden se till att största hänsyn tas till allmänheten så att damm, spill eller dålig lukt inte skapar besvär. Skulle sanitär olägenhet uppstå ska ingripande göras med stöd av hälsoskyddslagen och inte med aktuella föreskrifter. När arbete utförs får inte brandposter, brandsläcknings­utrustningaroch utrymningsvägar blockeras. Räddnings­tjänstens arbete får heller inte hindras.

Schaktning, grävning med mera

Vid upptagning av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska den som är ansvarig se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten i så liten utsträckning som möjligt orsakas besvär.

Enligt 3 kap. 4 § ordningslagen finns också en grundläggande bestämmelse om grävning som föreskriver att den som tar upp isränna, gräver, schaktar eller utför liknande arbete vidta de åtgärder som med hänsyn till platsen för arbetet och övriga omständigheter behövs för att förhindra att personer eller egendom kommer till skada.

Störande buller

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen så får inte heller pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Med skada avses både fysisk som psykisk skada, t.ex. att ett djur blir skrämt. Med olägenhet förstås att användningen av pyrotekniska varor måste ses som störande för omgivningen. Skadan eller olägenheten måste dock vara påtagligt störande för omgivningen. Detta innebär att det alltid är upp till den enskilde, oavsett högtid, att på förhand göra en riskanalys av konsekvenserna av sin användning av pyrotekniska varor. Tror man att skador eller beaktansvärd olägenhet kan uppstå vid användande så ska polistillstånd sökas, detta är en skyldighet enligt ordningslagen.

Containrar och andra anordningar

Vid uppställning av container eller annan anordning på offentlig plats ska ägare eller nyttjanderättshavare tydligt märka denna med sitt namn, adress och telefonnummer. Märkning ska bl.a. ske för att polismyndigheten lätt kan få tag i ansvarig person. Innan uppställning måste också polistillstånd ha lämnats.

Vid varaktig uppställning av container eller annan anordning på offentlig plats måste tillfälligt bygglov sökas.

Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam med mera

För att undvika skador får inte flaggor, markiser, skyltar, banderoller och liknande anordningar sättas upp på en höjd lägre än 2,20 meter över marken. Är anordningen uppsatt över en gångbana är lägsta tillåtna höjd 2,50 meter över marken, och över körbana är lägsta tillåtna höjd 4,60 meter över marken.

Även träd och buskar ska kvistas i den mån grenar sträcker sig över gång- och körbana enligt höjderna som angetts ovan.

Polistillstånd krävs vid affischering i anslutning till offentlig plats om platsen inte är en tavla avsedd för affischering. För näringsidkare krävs dock inget tillstånd för annonsering gällande sin verksamhet på byggnaden där rörelsen bedrivs. Bestämmelsen tar enbart sikte på att förebygga oordning och tar inte hänsyn till meddelandenas innehåll.

Bygglov kan krävas vid skyltning, och även väglagen, naturvårds­lagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning innehåller bestämmelser gällande skyltning.

Högtalarutsändning

Polistillstånd krävs vid högtalarutsändning som riktar sig till personer på offentlig plats. Utsändningen i sig kan alltså ske från enskilt område, men om budskapet riktar sig mot offentlig plats krävs polistillstånd. Bestämmelsen tar enbart sikte på att förebygga oordning och tar inte hänsyn till meddelandenas innehåll.

Insamling av pengar

Vid insamling av pengar i bössor eller liknande krävs polistillstånd. Polistillstånd krävs dock inte om insamlingen sker på en tillställning som i sig är tillståndspliktig. Polistillstånd krävs inte heller om insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik.

Förtäring av alkohol

Alkohol så som spritdrycker, vin och starköl, får inte förtäras i centrala Mölnlycke, Landvetter och Hindås. Förbudet gäller även på samtliga begravningsplatser, skolgårdar, lekplatser, områden för sport- och fritidsändamål samt på kommunala badplatser.

Detta gäller alkoholhaltiga drycker med volymprocent som över­stiger 2,25 och på platser där det inte finns tillstånd för servering av alkohol.

Camping

Camping får inte ske på kommunala badplatser. Campingförbud råder även i Rådasjöns naturreservat enligt naturreservatsreglering.

Hundar

Den som äger eller handhar hund är skyldig att följa bestämmelserna gällande hundar.

När hundar vistas utomhus på offentlig plats ska de hållas under tillsyn. Detta innebär att hundar året runt ska hållas kopplade på försäljningsplats medan handel pågår, i omedelbar närhet av allmänna motionsspår, på skolgårdar samt på begravningsplatser. Kopplingstvång råder även i Rådasjöns- och Gallhålans naturreservat enligt natturreservatsreglering.

Hundar ska också hållas kopplade mellan 1 april - 30 september inom parkeringsområden, grönområden samt på gator och torg inom tättbebyggt detaljplanelagt område. De får inte heller skada park och plantering.

Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad på ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Förbud mot hundar gäller på lekplatser och på för lek upplåten gräsmatta. Hundar får inte heller vistas på kommunala badplatser under tiden 1 maj - 15 september. Denna bestämmelse gäller dock inte ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för person med funktionsnedsättning, polishund i tjänst eller för hund med särskilt undantag utfärdat av polismyndigheten.

Hundens ägare eller vårdare ska plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig inom tättbebyggt detaljplanelagt område samt på begravningsplats. Orenligheten ska förslutas och placeras i därför avsedd behållare eller papperskorg.

Hästar och ridning

Mellan 1 maj - 15 september är det förbjudet att rida eller medföra häst på kommunala badplatser. Ridning är dessutom förbjuden i motionsspåren; Finnsjön och Wendelsberg i Mölnlycke, Landehof i Landvetter och Hindåsgården i Hindås. Förbudet syftar till att förhindra att människor och natur kommer till skada.

Ridförbud råder även inom stora delar av Rådasjöns- och Gallhålans naturreservat enligt naturreservatsreglering.

Hitta ridstigar och ridanläggningar i Härrydakartan Länk till annan webbplats.

Adressnummerskyltar

För att man lätt ska kunna orientera sig så ska byggnad som har adressnummer vara försedd med särskild adressnummerskylt. Skylten ska sättas upp på en väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång och vara utförd i väderbeständigt material.

Det är fastighetsägarens ansvar att på egen bekostnad köpa, sätta upp och underhålla adressnummerskylt.

Avgift för användning av offentlig plats

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige, det vill säga taxa tas ut enligt Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2010.

Avgiften ska betalas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna kan dömas till penningböter enligt vad ordningslagen stadgar i 3 kap. 22 § 2 stycket.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.