Lyssna

Särskild kollektivtrafik - riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken där kommunen lämnar ersättning till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige mellan kommuner.

Ansökan tillsammans med de handlingar som den enskilde vill bifoga för att styrka sin funktionsnedsättning skickas till kommunen. I vissa fall är det möjligt att göra en muntlig ansökan per telefon. Tänk på att vara ute i god tid före planerad avresa, särskilt inför större helger. Särskilda datum för ansökan och beställning av resor under jul- och nyårshelgen annonseras i lokaltidningen samt på hemsidan.

Ansökan om riksfärdtjänst:
Pdf-blankett för utskriftPDF
Så här använder vi dina personuppgifterPDF

Läkarutlåtande för riksfärdtjänst:
Pdf-blankett för utskriftPDF

Handläggning

Ansökan handläggs hos trafikverksamheten. Det kan ta ca fyra veckor innan ansökan besvaras. Vid bedömning av rätt till riksfärdtjänst bedöms vilket färdsätt som är möjligt för den sökande att resa med och om resan blir dyrare på grund av sökandes funktionsnedsättning. Vid val av färdsätt väljs alltid det minst kostsamma alternativet som den sökande klarar av. I första hand väljs allmänna färdmedel.

Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillstånd

Riksfärdtjänst meddelas den person som:

  • är folkbokförd i Härryda kommun
  • till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Det innebär att resan fördyras på grund av att tillståndshavarens funktionsnedsättning medför att ett särskilt transportsätt måste användas och/eller att ledsagare måste medfölja

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala egenavgift vilken motsvarar kostnader för resa med allmänna färdmedel. Om resan utförs med taxi eller specialfordon kan restiden ändras så att det är möjligt att samplanera resor.
Egenavgifter för riksfärdtjänstresaPDF

Ledsagare och medresenär

Om funktionsnedsättningen medför ett behov av hjälp under resan ska tillståndet gälla även ledsagare som tillståndshavaren anskaffar själv. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare betalar ingen avgift.

Tillstånd för riksfärdtjänst omfattar, utöver tillståndshavaren och eventuell ledsagare även en betalande medresenär. Om resan utförs med taxi eller specialfordon betalar medresenären ordinarie egenavgift + 20 %. Vid resa med allmänna färdmedel betalar medresenären faktisk reskostnad.

Omfattning

Riksfärdtjänst ska ske inom Sverige från en kommun till en annan under förutsättning att resan inte kan ske med färdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Tillståndet gäller endast för sökt resa under en viss begränsad tid. Riksfärdtjänsttillstånd omfattar inte transporter såsom sjukresor, arbets- eller studieresor.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se