Särskild kollektivtrafik - riksfärdtjänst

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst.

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för kommunen.

Ansök om riksfärdtjänst via e-tjänst

För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt genom kommunens e-tjänst via länken här nedanför. Ansökan görs med BankID via dator, smartphone eller surfplatta.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken där kommunen lämnar ersättning till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kost­samt sätt. Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige mellan kommuner.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan får inte vara till arbete, utbildning, vård eller behandling.

För att du ska bli beviljad riksfärdtjänst ska resan inte kunna genom­föras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektiv­trafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kost­samma färdsättet för kommunen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kollektivtrafiken och anslutningsresor med bil eller specialfordon.

Ansökan

Ansök via e-tjänst

Via e-tjänsten fyller du i din ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Du kan ansöka för dig själv eller för annan person via denna e-tjänst.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök med pappersblankett

Du kan även skicka in din ansökan med en pappersblankett.
Pdf-blankett för utskrift Pdf, 361.1 kB.

Läkarutlåtande

Ett läkarutlåtande ska alltid skickas med första gången som ansökan skickas in. Förnyad ansökan kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.

Digitalt utlåtande via 1177
Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande, som du kan ladda ner via Mina sidor på 1177, för att sedan ladda upp det som en bilaga i e-tjänstansökan.

Utlåtande via papper
Om du inte har tillgång till ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan
foto­grafera eller skanna in för att ladda upp som en bilaga i e-tjänst­ansökan.
Läkarutlåtande - pdf för utskrift Pdf, 245.3 kB.

Du kan även skicka in ifyllt läkarutlåtande via post.

Postadress:
Härryda kommun
Samhällsbyggnad, riksfärdtjänst
435 80 Mölnlycke

Anhörig kan ansöka genom fullmakt

Om du vill ha hjälp i kontakten med riksfärdtjänsthandläggare eller med att ansöka om riksfärdtjänst, antingen via kommunens e-tjänst eller analog post, går det att via fullmakt utse en person som har rätten att företräda dig. Genom att skriva under en fullmakt godkänner du som fullmakts­givare att den person som du valt som fullmakts­tagare får rätten att företräda dig i frågor rörande riksfärdtjänst.

Du som fullmaktsgivare kan när som helst återkalla fullmakten genom att muntligen eller skriftligen meddela riksfärdtjänst­handläggare på kommunen. Ditt ord som fullmaktsgivare har företräde vid eventuella menings­skiljaktigheter med fullmaktstagare.

Handläggning

Ansökan handläggs hos trafikverksamheten och ett beslut garanteras inom 6 veckor. Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Riksfärdtjänsttillstånd

Ditt riksfärdtjänsttillstånd är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta, kontakta kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se

Om riksfärdtjänstresan

Resorna utförs och planeras av Riksfärdtjänsten Sverige AB. Varje riks­färdtjänstresa är unik eftersom den planeras efter flera personers behov. Resan kan ta längre tid på grund av att den samplaneras.
Riksfärdtjänsten Sverige AB:s information om vad man bör tänka på inför beställning eller inför en resa Länk till annan webbplats.

Avgifter för riksfärdtjänstresor

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala egenavgift vilken motsvarar kostnader för resa med allmänna färdmedel. Om resan utförs med taxi eller specialfordon kan restiden ändras så att det är möjligt att samplanera resor.
Egenavgifter för riksfärdtjänstresa Pdf, 15.7 kB.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Färdtjänstresor är anpassad kollektivtrafik för dig som på grund av långvarig funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. Kommunen ansvarar för färdtjänstresor inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, till andra kommuner utanför färdtjänstområdet.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst.

Garanti: Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier