Hållbart resande

Med ett hållbart resande menas transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som för hälsa och miljö.

Hållbart resande är i första hand resande med hållbara färdmedel: gång, cykel och kollektivtrafik eller faktiskt att resor inte behöver genomföras alls.

I andra hand kan även en effektivare bilanvändning räknas som hållbart resande, exempelvis bilpool eller samåkning. I viss mån kan också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbara resor.