Skötsel av gångbanor 

För renhållning av gångbanor gäller Härryda kommuns lokala föreskrifter om gångbanerenhållning. Kommunen och fastighetsägare ansvarar tillsammans för skötseln av gångbanor på det kommunala vägnätet under årets alla årstider.

Biblioteksgatan i Mölnlycke. Foto: Christina Borg

Biblioteksgatan i Mölnlycke. Foto: Christina Borg

Kommunens ansvar

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor, samt grönytor.

Fastighetsägarens ansvar

Barmarksrenhållning

Städning och ogräs

Barmarksansvaret sträcker sig över hela året – även under vintern när det inte ligger någon snö. Tänk på att kratta bort höstlöv och att sand eller flis ska tas upp på våren. Gångbanan ska hållas ren och fri från skräp.

Häckar och träd

Se till att häckar och träd ut över gångytan inte hindrar framkomligheten eller skymmer sikten. Barn är extra utsatta eftersom de är små till växten och inte syns bakom till exempel en hög häck.
Häckar och klippning

Vinterrenhållning

Skotta, sanda eller grusa

Gångbanan du är ansvarig för måste skottas, sandas eller grusas vid behov. Du får dock inte forsla ut snö från utfart eller gångbana till vägen.

Halkbekämpning får ej ske med salt eller andra kemiska medel.

Snö och istappar på tak

Det är fastighetsägarens ansvar att röja bort snö och istappar från taken.

Snövall på gångbana

Om kommunen eller dess entreprenör vid snöröjningen lagt upp snö så att det täcker den gångbana som fastighetsägaren ska sköta, så läggs fastighetsägarens ansvar över på kommunen. När snövallen smält eller plogats bort av kommunen är det återigen fastighetsägaren som står för ansvaret.

Att ta bort vallar utanför din in- och utfart samt runt postlåda och sopkärl ingår alltid i ditt ansvar som fastighetsägare.

Trappor

Alla fastighetsägare har ansvar för skötsel av gångbanor, gångvägar och trottoarer inom 5 meter från fastighetsgränsen. Trappor inom nämnda område enligt 2 § i "Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning" är undantagna från berörd ägares ansvar.

Få hjälp med skötsel

På egen bekostnad kan du vända dig till valfri entreprenör för att få hjälp med skötseln av ditt gångbaneutrymme.

För större snöröjningar och snöskottning är det klokt att anlita en markfirma för jobbet. De flesta markentreprenörer sysslar med dräneringar och andra tomtarbeten under stora delar av året. På vintern arbetar de istället med snörelaterade arbeten.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se