Lyssna

Trafikpublikationer

Utgivningar 2019
Kapacitetsutredning SäterivägenPDF
Trafik- och mobilitetsplanPDF

Utgivningar 2018
Planskild korsning i RävlandaPDF
Bilaga - Kostnadsbedömning och ProfilerPDF
Utredning gällande anläggning av ny väg som inte korsar spårrälsen i Rävlanda centrum.

Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - SlutrapportPDF
Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - Bilaga TrafikanalyserPDF

Parkeringsinventering - Mölnlycke centrumPDF
Parkering i Mölnlycke - Analys av framtida scenarierPDF
Lokaliseringsutredning framtida parkeringshusPDF

Utgivningar 2015
Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 40 genom Landvetter, 2015PDF
Effekter av olika bullerskydd, Landvetter, 2015PDF

Utgivningar 2014
Trafikutredning ny gång- och cykelbana längs LandvettersjönPDF
Planritning delområde 1PDF
Planritning delområde 2PDF

Utgivningar 2013
Linjeutredning Landvetter 2013, slutrapportPDF

Utgivningar 2012
Linjeutredning, MölnlyckePDF

Bullerutredning Landvetter:
Rapport - Bullerutredning LandvetterPDF
Bilaga 1 - Beräknade trafikmängder för Nuläget år 2010PDF
Bilaga 2 - Beräknade trafikmängder för Prognosåret år 2020PDF
Bilaga 3 - Nuläget år 2010 - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 4 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 5 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå järnvägstrafikPDF
Bilaga 6 - Nollalternativet år 2020 - Maximal bullernivå järnvägstrafikPDF
Bilaga 7 - Nollalternativet år 2020 - Sammanvägd ekvivalent bullernivå väg- och järnvägstrafikPDF

Kompletterande PM till bullerutredning Landvetter:
PM - Bullerutredning LandvetterPDF
Bilaga 1 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 2 - Prognosår 2020 alternativ 1 - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 3 - Prognosår 2020 alternativ 2 - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 4 - Prognosår 2020 alternativ 3 Landvetter - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF
Bilaga 5 - Prognosår 2020 alternativ 3 Björrödsmotet - Ekvivalent bullernivå vägtrafikPDF

Utgivningar 2011
Stråkstudie MusikvägenPDF
Mölnlycke resecentrumPDF

Slutrapport enskilda vägarPDF

Utgivna 2010

Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorterPDF - kortversion

Utgivna 2009

Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i PDF
och för Härryda kommunPDF
Kollektivtrafik i Södra LandvetterPDF
Duospårväg på Kust-till -kustbananPDF
Kollektivtrafik med spårbilarPDF
Kapacitetsmässiga förutsättningar för tågtrafikPDF

Utgivna 2007

Mölnlycke Linjeöversyn PDF

Salmeredsvägens bussgata, Landvetter PDF
Utredning av trafikeffekter.

K2020 Lokalt Härryda kommunPDF
Utveckling av kollektivtrafiken i Härryda kommun ur ett K2020 perspektiv.
BilagorPDF

Västtrafiks verksamhetsplan 2008-2010 PDF
Planen visar måluppfyllelsen under de senare åren samt inriktning och ekonomiska ramar under tre år framåt och är vägledande för den årliga trafikförsörjningsplanen.

Utgivna 2006

Idéstudie Benarebyvägen PDF
Utredning gällande trafiksäkerhet, tillgänglighet, buller och framkomlighet på Benarebyvägen.

Västtrafiks regionbusstrategi 2007-2012 PDF
Strategi för att utveckla busstrafiken på ett enhetligt sätt i hela regionen samt öka både det kollektiva resandet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Utgivna 2005

Information, vägvisning och reklam i Härryda kommun PDF
En förstudie om informationen i Härryda kommun och grunden till skyltprojektet med målsättning att göra kommunen tydligare.

Utgivna 2002

Trafiksäkra skolvägar PDF
En kartläggning av trafikmiljön kring skolorna och elevernas skolvägar.

Utgivna 2001

Kollektivtrafikutredning i Mölnlycke PDF
Utredning och analys av trafiksystem och enkätundersökningar hos boende.

Utgivna 1997

Knutpunkten i Mölnlycke. Knutpunkt för kollektivtrafiken PDF
Utredning och beskrivning av projekt kring Mölnlycketerminalen, för att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se