Järnvägskorridorer genom kommunen blir riksintresse

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järrnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Vanliga frågor

Trafikverket har nu tagit bort några av de föreslagna järnvägskorridorerna. Är det fritt fram att bygga där nu?

Tyvärr ligger Trafikverkets riksintresse kvar ändå i och kring bortvalda korridorer. Trafikverket vill fortfarande ha möjlighet att ändra sig och kanske öppna de bortvalda alternativ igen.

Men efter att deras samråd är avslutat och Trafikverket gått igenom synpunkter med mera så kan myndigheten revidera riksintresset och ta bort det permanent för alternativ som inte kommer att bli aktuella. Men där är vi inte ännu.

Det sker heller ingen förändring av Härryda kommuns hantering av ditt bygglovsärende innan Trafikverket har lyft bort riksintresset.

Vad är riksintresse?

Riksintressen är geografiska områden som valts ut därför att de bedöms var betydelsefulla för hela nationen. I detta fall är riksintresset utpekat för att förenkla Trafikverkets planering och byggnation av en ny stambana för järnväg mellan Göteborg och Borås. Riksintressena styrs av Miljöbalken.

Så länge ett område är utpekat som riksintresse påverkas exempelvis en kommuns förutsättningar att ge bygglov på mark i eller nära riksintresse­området. Det gäller all byggnation som försvårar för det som riksintresset är satt att möjliggöra, i detta fall en järnväg.
Boverket information om vad riksintressen är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge kommer riksintresset finnas kvar?

I det fortsatta arbetet med planeringen av järnvägen kommer området där järnvägen kan hamna att krympa i takt med att utredningskorridorer väljs bort. Trafikverket uppskattar att det tidigast senhösten 2021 endast ska finnas en korridor kvar med riksintresse istället för tre korridorer, som vid införandet av riksintresset.

Vilka områden pekar Trafikverket ut som riksintresse?

Områdena är desamma som Trafikverkets ytor för utredningskorridorer (de lila stråken) och marken som närmast gränsar till korridorerna.

Varför pekar Trafikverket ut så många och stora områden med riksintresse i Härryda kommun?

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås.

Är riksintresse samma som att all planerad byggnation blockeras?

Nej, men det försvårar väldigt mycket eftersom riksintresset påverkar förutsättningar för kommunens bygglovshantering och förhandsbesked. Bygglovsverksamheten måste ta hänsyn till riksintresset i sina beslut om att bevilja eller avslå en ansökan.

Hur påverkas pågående detaljplaner av att området pekas ut som riksintresse?

Kommunen driver flera detaljplaner i kommunen i områden som nu har riksintresse. Då måste kommunen anpassa sin planering och byggnation efter riksintressets behov. Det är Länsstyrelsen som avgör om kommunens planer skadar eller inte skadar ett riks­intresse, det vill säga avgör om en detaljplan kan fortsätta eller inte.

Kommer den planerade järnvägen ligga i tunnel eller ovan mark?

Både och, enligt senaste förslaget Där röda områden är tunnel, gröna områden är öppen dager.

Hur kan jag påverka var järnvägen kommer att läggas?

I arbetet med järnvägen ställer Trafikverket ut aktuella handlingar på samråd där du kan skicka in dina synpunkter på deras förslag Trafikverkets nästa samråd kommer att äga rum till våren 2021.
Trafikverkets projektsidor: Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Länk till annan webbplats.

Kan jag skicka in en ansökan om förhandsbesked om min fastighet ligger inom järnvägskorridorerna?

Bygglovsenheten rekommenderar att du väntar med din ansökan tills riksintresset har smalnats/trattats ned till en korridor, vilket borde inträffa tidigast vid årsskiftet 2021/2022.

Vad händer om jag redan skickat in en ansökan om förhands­besked på min fastighet som ligger inom järnvägskorridorerna?

Då kommer bygglovsenheten rekommendera dig att dra tillbaka din ansökan. Om du inte gör det kommer bygglovsenheten att skicka din ansökan på remiss vidare till Trafikverket. Om Trafikverket avstyrker din ansökan kommer miljö- och bygglovsnämnden att besluta om ett avslag på din ansökan om förhandsbesked.

Kostar det något för mig att driva min ansökan om förhandsbesked vidare?

Om du inte drar tillbaka din ansökan och miljö- och bygglovs­nämnden avslår den kostar det cirka 15 000 kr. Att dra tillbaka sin ansökan hos bygglovsenheten kostar ingenting.

Vad får jag bygga i dessa järnvägskorridorer?

Du får bygga mindre tillbyggnader och komplementbyggnader som enkelt kan rivas om järnvägens dragning sedan byggs på samma ställe.

Kan jag ansöka om bygglov om jag redan fått ett giltigt förhandsbesked men min fastighet ligger inom de utpekade järnvägskorridorerna?

Ja, det kan du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka dig bygglov om du redan har fått ett positivt förhands­besked. Men bygglovs­enheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig för en korridor. Annars kan du tvingas riva och sälja din fastighet beroende på var järnvägen hamnar.

Får jag bygga om min fastighet ligger inom detaljplanelagt område och inom en utpekad järnvägs­korridor?

Ja, det får du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka bygglov eftersom du har en byggrätt. Men bygglovsenheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig för en korridor.

Var kan jag läsa mer om järnvägsprojektet?

Projektet heter Göteborg-Borås, en del av nya stambanor och drivs av Trafikverket.
Trafikverkets projektsidor: Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Länk till annan webbplats.