Härryda kommuns samverkan kring ny järnväg

I Trafikverkets förslag till en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås finns inte längre samma fokus på tågstationer i Härryda. Härryda kommun har en intensiv samverkan med Trafikverket och Västra Götalandsregionen för att tydliggöra järnvägens strategiska roll för regional och lokal samhällsutveckling.

Trafikverket har gjort ett rejält omtag och arbetar med en ny så kallad lokaliseringsutredning för en ny stambana mellan Göteborg och Borås.
En lokaliseringsutredning är en plan för att undersöka vilka dragningar av järnvägsspåren som ger störst nytta och hur de olika dragningarna påverkar omgivningen.
Trafikverket har bestämt två nya stationsplaceringar som är prioriterade ur ett nationellt perspektiv - stationer i grannkommunen Mölndal och nära Landvetter flygplats på sträckan mellan Göteborg och Borås. Det är andra stationslägen än förra gången tågförbindelsen var aktuell.

Mer än bara järnväg

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 miljoner pendlingsresor per år. Stråket är därför betjänt av kapacitetsstark, spårbunden trafik. Arbetet med en ny järnväg mellan Göteborg och Borås har dragit ut på tiden och behovet av att komma till byggstart är större än någonsin.
Härryda kommuns uppfattning är att utbyggnaden av en ny järnväg är mer än ett nationellt infrastrukturprojekt, det är ett regionalt och kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. För kommunen är det viktigt att en förstärkt och hållbar trafiklösning även bidrar till regional utveckling med fler bostäder och verksamheter som är till nytta för medborgare och näringsliv i Härryda.

Medborgare, näringsliv och hållbarhet i fokus

Kommunen ser positivt på de möjligheter som en ny järnväg har för att åstadkomma en god samhällsutveckling med hållbara transporter. Den viktigaste utgångspunkten för framgångsrik samhällsutveckling för Härryda kommun är att sätta medborgaren och resenären i centrum. De möjligheter som den nya järnvägen ger måste även bidra till en större livskvalitet och fördelar för boende och resande mellan Göteborg och Borås.

Viktiga regionala aktörer, beslut och avtal

Pendel- och regiontåg i vår region

Härryda kommun vill särskilt framhålla Västra Götalandsregionens funktionsutredning som tar upp de regionala utvecklingsbehoven fram till år 2050. Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att funktionsmålen ska vara vägledande för regionens fortsatta arbete med att utveckla tågtrafiken i stråket Jönköping-Borås-Göteborg. Härryda kommun anser att det är mycket viktigt att den utbyggnad av järnväg som planeras och genomförs görs så att det kan ske en utveckling i enlighet med VGR:s funktionsutredning.

Stor regional nytta med fler stationer

Trafikverket har bestämt två nya stationsplaceringar som är prioriterade ur ett nationellt perspektiv - stationer i Mölndal och Landvetter flygplats, på sträckan mellan Göteborg och Borås. Trafikverkets position är att stationsorter utöver detta endast kan accepteras om det kan lösas utan att det medför oacceptabelt stora störningar, samt att det finns en medfinansiering som täcker merkostnaden för den delen av investeringen som inte kan hänföras till ett nationellt mervärde/nytta.

Ytterligare stationer längs med den nya järnvägen bidrar till regional utveckling med fler bostäder och verksamheter som är till nytta för medborgare och näringsliv i regionen. En station i den nya staden Landvetter Södra är viktig för regionen ur ett arbetsmarknadsperspektiv i ljuset av den kraftiga etableringen av arbetsplatser som pågår mellan Göteborg och Landvetter flygplats utöver att bidra till minskad bostadsbrist.
Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att korridorsvalet som nu utreds av Trafikverket inte omöjliggör en framtida station i Landvetter Södra. En järnvägsstation i Landvetter Södra skulle ha effekten att restiden är tre minuter längre på sträckan Göteborg-Borås. Härryda kommun anser inte att det kan betraktas som en oacceptabelt stor störning för den genomgående tågtrafiken med tanke på den samhällsnytta som Landvetter Södra ska bidra till.

Härryda kommuns möjligheter med ny järnväg

Härryda kommun ser positivt på infrastruktursatsningar som stärker Sverige på en nationell nivå men vi konstaterar också att de regionala och lokala behoven av järnväg är mycket starka utmed sträckan Göteborg-Borås. Varje dag trafikerar Grön express Mölnlycke med 162 avgångar/turer och är en av de mest trafikerade busslinjerna i Göteborgsområdet. Möjligheterna att få en attraktiv spårbunden kollektivtrafik med kopplingar mot Göteborg, flygplatsen och Borås skulle medföra stora fördelar för Härryda kommun.

Landvetter Södra och Airport city

Ett innovativt och spännande stadsutvecklingsprojekt pågår just nu i Landvetter Södra med sitt attraktiva läge väster om Landvetter flygplats. Den nya staden skapar möjligheter att bygga rätt från början och kunna erbjuda framtida invånare hållbara transportmöjligheter såsom tåg.

I visionsbilden av staden, antagen av kommunfullmäktige 2014, är stationsläget framträdande och en viktig pusselbit för att kunna bygga bort bilberoendet.
Stationen skulle på sikt bli en knutpunkt för minst 25 000 invånare, företagare och besökare. Landvetter Södra bidrar till minskad bostadsbrist och är viktig för regionen sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv och den kraftiga etableringen av nya arbetsplatser som pågår mellan Göteborg och Landvetter flygplats. Exempelvis väntas logistik- och handelsnavet Airport city öka antalet förvärvsarbetande från drygt 4 000 till omkring
15 000 personer.