Göteborg-Borås
- den tidigare järnvägsplanen

Det har varit en del turer - och ett stopp - i den planerade satsningen på Götalands­banan, en ny snabbspårförbindelse mellan storstäder genom Härryda kommun.
Här listar vi viktiga milstolpar i den tidigare järnvägsplanen.

Nationella och regionala beslut

 1. Regeringen fastställde den 8 april 2014 nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2014-2025.
 2. I nationell plan 2014-2025 finns pengar för byggande av etappen Mölnlycke-Bollebygd med byggstart 2020. Några pengar för utbyggnad av övriga etapper mellan Göteborg och Borås finns inte i den nationella planen.
 3. Regeringen har i den Nationella planen för 2014-2025 avsatt medel för en fördjupad utredning av etapperna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås under åren 2014-2016.
 4. GR, Borås stad och Trafikverket godkände i juni 2014 ett medfinansieringsavtal angående utredning av Göteborg–Borås, sträckorna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd-Borås. Utredningskostnaden på 80 miljoner för de två etapperna delades så att Trafikverket tar 40 miljoner, GR 30 miljoner (fördelat på medlemskommunerna) och Borås 10 miljoner (varav Bollebygd 1 miljon)
 5. Regeringen beslutade vid ett sammanträde 2014-07-01 om "Sverigebygget" i form av ett kommittédirektiv som innebär att särskilda utredare/förhandlingspersoner tillsätts med syftet att genomföra utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige, klart 2035. Efter valet 2014 ändrades namnet till Sverigeförhandlingen.
 6. Nyttoberäkningar av Götalandsbanan skickades in till Sverigeförhandlingen av kommuner och regioner den 1 oktober 2015 med eventuella kompletteringar klara 7 november 2015. Förhandlingen startar februari 2016 och ska vara avslutad hösten 2017.

Västlänken

Västlänken är förutsättningen för att kunna ta mot ökad trafik från stråket Göteborg-Borås.

 1. Förstudie klar 2002 och Järnvägsutredning klar 2007.
 2. Den 20 november 2014 godkände länsstyrelsen Västlänkens miljökonsekvensbeskrivning.
 3. Den 10 december 2014 ställdes Västlänkens järnvägsplan ut för granskning.
 4. Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken efter att ha prövat ärendet enligt miljöbalken.
 5. Länsstyrelser tillstyrkte järnvägsplanen i slutet av augusti 2015.
 6. Västlänken finns med i den nationella planen för transportsystemet för åren 2014-2025 och Västsvenska paketet. Detta innebär att finansieringen av Västlänken är klar.
 7. Byggstart 2018 och planerad trafikstart 2026.

Almedal-Mölnlycke

 1. Länsstyrelsens i Västra Götaland beslutade att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 2005-03-01.
 2. Banverket beslutar efter genomförd förstudie att gå vidare med både princip Raka vägen och princip Mölndal. Möjligheten till och omfattningen av regionaltågsstopp i Mölnlycke och eventuellt Mölndal ska utredas vidare i järnvägsutredningen. Beslutet undertecknas av Banverkets Generaldirektör i mars 2010.
 3. Trafikverket genomförde 2014-2016 arbetet med att ta fram en lokaliseringsstudie för val av korridor på etappen. Något beslut om vilken sträckning som järnvägen ska få har inte fattats.

Mölnlycke-Bollebygd

 1. Härryda kommun yttrade sig över förstudien 2001-06-01
 2. Länsstyrelsens beslut att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
  2001-06-28
 3. Banverket beslutade i november 2001 med stöd av genomförd förstudie snarast påbörja en järnvägsutredning. Två principalternativ ska utredas: Kortaste vägen och Längs motorvägen.
 4. Härryda kommun yttrade sig över järnvägsutredningen 2003-09-08. Förordade alternativ V1-MI-O3
 5. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 2004-06-06 godkänt upprättad MKB
 6. Banverket beslutade 2007-07-02 att projektet rörande utbyggnad av dubbelspårig järnväg mellan Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd ska drivas vidare och att järnvägsutredningens alternativ V2-M1-O2 ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Den korridor inom vilken järnvägen ska rymmas redovisas på en karta som ligger sist i beslutshandlingen. Beslutet undertecknades av Banverkets Generaldirektör.
 7. Trafikverket startade hösten 2014 arbetet med att ta fram järnvägsplan för en järnvägslinje inom korridor V2-M1-O2.
 8. I Trafikverkets förslag till en nationell plan hösten 2017 så fanns inte längre deletappen Mölnlycke-Bollebygd med som ett eget projekt med öronmärkta pengar. Trafikverket föreslog istället att hela delsträckan Göteborg-Borås skulle utredas vidare för att på sikt komma in i en framtida nationell plan.

Kontakt

Hanna Henningsson planeringsledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
hanna.henningsson@harryda.se