Lyssna

Komplettering av bidrag från Trafikverket

Kommunen kan bevilja bidrag till vägupprustning som beviljats bidrag enligt Trafikverkets kriterier.

Villkor för att få bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

  • Vägnätet är minst 500 meter.
  • Vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter/medlemmar.
  • Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.

Villkor för att erhålla komplettering av bidrag från Trafikverket utöver de generella kraven:

  • Vägobjektet har beviljats bidrag enligt Trafikverkets kriterier.
  • Ansökan ska ha inkommit senast tre månader efter Trafikverkets slutbesiktning. Innan utbetalning sker från kommunen ska underlag ha inkommit som styrker utbetalning från Trafikverket.

Bidragets storlek

Kommunen bidrar med maximalt 15 procent av det av Trafikverket utbetalda bidragsbeloppet. De sammanlagda bidragen för en upprustning får tillsammans inte överskrida den totala kostnaden för upprustningen.

I första hand går kommunala bidrag till väg- och samfällighetsföreningar i form av driftbidrag. Utbetalning av riktade bidrag förutsätter att tillräckliga medel finns kvar efter att driftbidraget har utbetalats.

Bidragsansökan komplettering av bidrag från Trafikverket, Härryda kommunPDF

Kontakt

Elin Andersson,
trafikingenjör
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se