Driftbidrag, ansökan för 2021

Driftbidraget är ett årligt bidrag som vägföreningarna kan söka för drift och underhåll av vägen, asfaltering och förbättrings­åtgärder.

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

  • Vägnätet är minst 500 meter.
  • Vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter.
  • Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl

Villkor för att erhålla driftbidrag utöver de generella kraven:

  • Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

Bidragets storlek

  • 3,5 kr/löpmeter för gång- och cykelbana över 1,5 m
  • 3 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd över 5 m
  • 2 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd under 5 m
  • Ett minimibidrag på 3000 kr lämnas under förutsättning att kraven uppfylls. Driftbidraget beviljas per kalenderår.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april 2022.

Nytt utseende på vissa tjänster

Under hösten 2020 förnyade vi flera av våra digitala tjänster, däribland
e-tjänsten för ansökan om driftbidrag. Du kan märka detta på att e-tjänsten har fått ett annat utseende.