Kontakt
Lyssna

Driftbidrag, ansökan för 2018

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

  • Vägnätet är minst 500 meter.
  • Vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter/medlemmar.
  • Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl

Villkor för att erhålla driftbidrag utöver de generella kraven:

  • Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

Bidragets storlek

  • 3,5 kr/löpmeter för gång- och cykelbana över 1,5 m
  • 3 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd över 5 m
  • 2 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd under 5 m
  • Ett minimibidrag på 3000 kr lämnas under förutsättning att kraven uppfylls. Driftsbidraget beviljas per kalenderår.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 18 april 2019.

Kontakt

Sophia Fredriksson,
administratör Trafik
031-724 63 08 
sophia.fredriksson@harryda.se