Vägbidrag till enskild väghållning

Det finns ett stort antal enskilda vägar i kommunen. För att stödja de enskilda väghållarna erbjuder kommunen två olika bidrag som vägföreningarna kan söka.

Komplettering av vägbidrag från Trafikverket

Om en vägförening har beviljats bidrag av Trafikverket för vägupprustning kan ett kompletterande bidrag från kommunen lämnas.

Driftbidrag

Driftbidraget är ett årligt bidrag som vägföreningarna kan söka för drift och underhåll av vägen, asfaltering och förbättringsåtgärder.

Bidragen söks via e-tjänster hos Härryda kommuns trafikverksamhet, som också fattar beslut om dessa.