Fastighetsägarens ansvar för skötsel av gångbanor 

Kommunen och fastighetsägare ansvarar tillsammans för skötseln av gångbanor på det kommunala vägnätet under årets alla årstider.

Biblioteksgatan i Mölnlycke. Foto: Christina Borg

Biblioteksgatan i Mölnlycke. Foto: Christina Borg

Kommunens ansvar

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning av kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Fastighetsägarens ansvar

Barmarksrenhållning

Städning och ogräs

Barmarksansvaret sträcker sig över hela året – även under vintern när det inte ligger någon snö. Tänk på att kratta bort höstlöv och att sand eller flis ska tas upp på våren. Gångbanan ska hållas ren och fri från skräp.

Häckar och träd

Se till att häckar och träd ut över gångytan inte hindrar framkomligheten eller skymmer sikten. Barn är extra utsatta eftersom de är små till växten och inte syns bakom till exempel en hög häck.
Häckar och klippning

Vinterrenhållning

Skotta, sanda eller grusa

Gångbanan du är ansvarig för måste skottas, sandas eller grusas vid behov. Du får dock inte forsla ut snö från utfart eller gångbana till vägen.

Kommunstyrelsen tog år 2003 beslut om att halkbekämpning med salt ska användas restriktiv, undantaget är huvudleder som kollektivtrafik nyttjar.

Snö och istappar på tak

Det är även fastighetsägarens ansvar att röja bort snö och istappar från taken.

Snövall på gångbana

Om kommunen eller dess entreprenör vid snöröjningen lagt upp snö så att det täcker den gångbanan som fastighetsägaren ska sköta, så försvinner fastighetsägarens skyldighet så länge snön ligger kvar.

Trappor

Alla fastighetsägare har ansvar för skötsel av gångbanor, gångvägar och trottoarer inom 5 meter från fastighetsgränsen. Trappor inom nämnda område enligt 2 § i "Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning" är undantagna från berörd ägares ansvar.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se