Väghållare

Vägnätet inom Härryda kommun är indelat i tre typer av vägar där olika väghållare ansvarar för vägens skötsel.

  • Statliga vägar — Staten ansvarar för de genomgående stråken och tätortssammanbindande
  • Kommunala vägar — Härryda kommun ansvarar företrädelsevis för delar av gatunätet inom tättbebyggt område men även för vissa viktiga sträckor utanför tättbebyggt område samt kommunens gång- och cykelvägar
  • Enskilda vägar — De vägar som inte är statliga eller kommunala ansvarar vanligtvis en samfällighets- eller vägförening för. Kommunen kan lämna bidrag för drift av enskilda vägar. För att vara berättigad till bidrag krävs att vägföreningens vägar hålls öppna för allmän trafik.

Väghållaren kan anlägga exempelvis gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen. Utmärkningen ska dock göras enligt gällande lagstiftning och samråd med kommunen bör ske med hänsyn till skolskjuts med mera.

Kommunen ställer också upp med råd och anvisningar i frågor om trafik­säkerhet, trafiklagstiftning eller väghållning.