Lyssna

Tillstånd för vägarbeten och transporter

1. Allmänt om tillståndsansökan för arbete på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

För att genomföra ett arbete på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (gatu-, park-, naturmark) måste du ansöka om tillstånd hos kommunen som ställer krav på utförandet samt godkänner tillståndet.

Första steget i denna ansökningsprocess är att ta del av skriften "Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommun" i sin helhet. Denna skrift beskriver de krav och den processen som ska följas vid markarbeten samt arbetet på allmän platsmark.

Ladda ned dokumentet: Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommunPDF

2. Ansökningsprocessen i korthet

Nedan beskrivs processen kortfattat vid två vanliga typer av arbetsformer.

Tillståndsansökan vid olika typer av arbeten:

1. Arbete på allmän platsmark som inte innefattar markarbete

a. Tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) ska ansökas och godkännas av kommunen innan arbetet påbörjas, se ansökan av Trafikanordningsplan bilaga E
b. Krävs uppställningsplats under arbetets utförande ska en ansökan om nyttjande för offentlig plats sökas.
Information och ansökan om nyttjande av offentlig plats

2. Arbetet på allmän platsmark som innefattar markarbete

a. Schakttillstånd (ev. även ansökan nytt ledningsläge) ska sökas enligt bilaga A
b. Tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) ska sökas enligt bilaga E
c. Krävs uppställningsplats under arbetets utförande ska en ansökan om nyttjande för offentlig plats sökas.
Information och ansökan om nyttjande av offentlig plats

3. Bilagor och beskrivningar

Huvuddokumentet "Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommun" hänvisar till samtliga av nedan bilagor A-E samt ska läsas i sin helhet innan ansökan om tillstånd skickas in.

Ladda ned dokumentet: Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommunPDF

3. Bilaga A – Ansökan om schakttillstånd och nytt ledningsläge i gatu- park- och naturmark inom Härryda kommun

Ansökan måste godkännas innan ett arbete påbörjas i allmän platsmark. Handläggningstiden är 15 arbetsdagar. Handläggnings­tiden förlängs vid krav om reviderat underlag till dess att dessa kan godtas.

Ladda ner dokumentet:
Ansökan om schakttillstånd och nytt ledningsläge i gatu- park- och naturmark inom Härryda kommunPDF

3. Bilaga B – Vägklassning

Vägklassningen ska anges i samband med att schakttillståndet lämnas in enligt de anvisningar som anges där, se vidare bilaga A.

I kartan nedan kan du se vilken vägklassning vägen har där arbetet ska utföras.

(Kartan är förinställd på max inzoomning.)

Teckenförklaring till karta:

Teckenförklaring karta

3. Bilaga C – Instruktioner och kodlista för inmätning

Vid ändringar av ledningsläge eller påträffande av annan ledning i schakt ska inmätning inlämnas till kommunen vid avslutat arbete. (Senast 14 kalenderdagar efter avslutat arbete.)

Ladda ner dokumentet:
Instruktioner och kodlista för inmätningPDF

Vid frågor kring mätinstruktionerna och kodningen kontaktas Härryda kommuns Mät och GIS avdelning. Via telefon 031-724 61 00 (fråga i förstahand efter kommunens GIS-ingenjör) eller via mail matogis@harryda.se (kopia sänds till trafik@harryda.se)

3. Bilaga D – Handbok arbete på väg

Arbetet måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare och ge bästa möjliga framkomlighet för både oskyddade trafikanter och övrig trafik. Behovet för personer med funktions­nedsättning och oskyddade trafikanter ska särskilt beaktas.

Härryda kommun har i samverkan med sju andra kommuner i Västsverige tagit fram en handbok för arbete på väg. I denna hand­bok beskrivs hur avstängningar ska genomföras och här hittar du även trafikeringsklass av kommunens gatunät.

Ladda ner dokumentet:
Handbok för arbete på vägPDF

3. Bilaga E – Ansökningformulär trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen (TA-plan) visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen och vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar berörs. Den anger även om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter, till exempel sänkt hastighet samt vilka tider arbete är tillåtet för olika vägar inom kommunen.

TA-planen ska upprättas av byggherren själv eller av honom anlitad konsult eller entreprenör och granskas av väghållaren. Handläggnings­tiden är 15 arbetsdagar. Förlängs vid krav om reviderat underlag till dess att trafikanordningsplanen kan godkännas.

Till TA-planen ska ansökningsformuläret bifogas med uppgifter om bland annat ansvarig utförare, plats, datum med mera.

Ladda ner dokumentet:
Ansökningsformulär för trafikanordnings-planPDF

Ladda ner dokumentet:
Trafikanordningsplan, exempelsamlingPDF

4. Transporter och dispenser

För att köra en transport som överskrider de gällande vikt- och dimensions­bestämmelserna för en väg krävs det tillstånd.

Om transporten bara sker i en kommun är det kommunen som ger tillstånd för transporten. Sker transporten genom flera kommuner så ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor (region­kontoret för den kommun som transporten påbörjas i).

På Trafikverkets hemsida finns mer information om gällande vikt och dimensionsbestämmelser. Där hittar du också blanketter för att ansöka om transportdispens.
Trafikverkets information om transportdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid transporter som går enbart inom Härryda kommun skickas ansökan till: trafik@harryda.se (titel på mail ska vara ”Ansökan transportdispens")

Om transporten berör flera kommuner skickas ansökan till Trafikverkets region där transporten startar. Se www.trafikverket.selänk till annan webbplats för mer information. Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

5. Kontaktuppgifter och inlämning av ansökan

Frågor om ansökningsprocessen:

Frågor om inmätningsinstruktionen och kodlistan:

Inlämning av TA-plan:

  • Via mail till trafik@harryda.se (titel på mail ska vara ”Ansökan TA-plan, områdesnamn”)

Inlämning av Ansökan om schakttillstånd och nytt ledningsläge i gatu- park- och naturmark inom Härryda kommun:

  • Via mail till trafik@harryda.se (titel på mail ska vara ”Ansökan Schakttillstånd, områdesnamn")

6. Annan ansökan