Tillstånd för vägarbeten och transporter

Om du och ditt företag ska genomföra ett arbete, till exempel grävning, på allmän platsmark eller annan kommunal mark, måste ni ansöka om tillstånd hos kommunen. Kommunen ställer krav på utförandet vilka måste vara uppfyllda i ansökan innan kommunen kan ge tillstånd.

Ansökningsprocessen i korthet

Vid arbete på allmän platsmark som inte innefattar markarbete behöver du:

  • ansöka om godkännande av en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen skickas in till kommunen via en e-tjänst med e-legitimation.

Om arbetet på allmän platsmark innefattar markarbeten (d v s i gatu-, park-, naturmark) behöver du även:

  • ansöka om schakttillstånd (ev. även ansökan om nytt ledningsläge). Ansökan skickas in via en separat e-tjänst med e-legitimation.

Innan du ansöker

Här följer information som du bör ta del av innan du ansöker om tillstånd för att genomföra ett arbete på allmän platsmark.

Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommun

Detta dokument beskriver de krav och den process som ska följas vid markarbeten samt arbetet på allmän platsmark.

Ladda ned dokumentet:
Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommun Pdf, 774.8 kB.

Handbok för arbete på väg

Arbetet måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare och ge bästa möjliga framkomlighet för både oskyddade trafikanter och övrig trafik. Behovet för personer med funktions­nedsättning och oskyddade trafikanter ska särskilt beaktas.

I dokumentet ”Handbok arbete på väg” beskrivs hur avstängningar ska genomföras och här hittar du även trafikeringsklass av kommunens gatunät.

Ladda ner dokumentet:
Handbok för arbete på väg Pdf, 3.8 MB.

Vägklassning

Vägklassningen ska anges i samband med att schakttillståndet lämnas in enligt de anvisningar som anges där, se vidare bilaga A.

I kartan nedan kan du se vilken vägklassning vägen har där arbetet ska utföras.

(Kartan är förinställd på max inzoomning.)

Teckenförklaring till karta:

Teckenförklaring karta

Instruktioner och kodlista för inmätning

Vid ändringar av ledningsläge eller påträffande av annan ledning i schakt ska inmätning inlämnas till kommunen vid avslutat arbete. (Senast 14 kalenderdagar efter avslutat arbete.)

Ladda ner dokumentet:
Instruktioner och kodlista för inmätning Pdf, 394.8 kB.

Vid frågor kring mätinstruktionerna och kodningen, kontakta Härryda kommuns Mät- och GIS-avdelning.

Ansökan om godkännande av TA-plan

En trafikanordningsplan som beskriver vägarbetet och hur det ska märkas ut ska skickas in till kommunen för godkännande.

TA-planen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen och vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar berörs. Den anger även om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter, till exempel sänkt hastighet samt vilka tider arbete är tillåtet för olika vägar inom kommunen.

TA-planen upprättas av byggherren själv eller av denne anlitad konsult eller entreprenör och granskas av väghållaren. Handläggnings­tiden är 15 arbetsdagar och kan förlängas vid krav om reviderat underlag till dess att trafikanordningsplanen kan godkännas.

Ansökan, med bifogad TA-plan, skickas in via en e-tjänst där du i en digital blankett, anger uppgifter om bland annat ansvarig utförare, plats, datum med mera.
E-tjänst – Ansökan om godkännande av TA-plan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner dokumentet:
Trafikanordningsplan, exempelsamling Pdf, 4.6 MB.

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan om schakttillstånd måste godkännas innan ett markarbete påbörjas på allmän platsmark. Handläggnings­tiden är 15 arbetsdagar och kan förlängas vid krav om reviderat underlag till dess att ansökan kan godtas. I ansökan ska det tydligt framgå vilken yta som berörs av markarbetet.
E-tjänst – Ansökan om schakttillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om nyttjande av offentlig plats

Om det finns ett behov av byggbelamring såsom materialupplag, containrar, manskapsbodar eller annat som kräver mark utanför anvisat arbetsområde krävs ett tillstånd för nyttjande av offentlig plats. Denna ansökan görs hos Polisen. Trafikverksamheten lämnar ett yttrande, men det är Polisen som ger tillstånd att använda marken. Du ska ha fått tillståndet innan arbetet påbörjas.
Kommunens information om byggbelamring
Tillståndsansökan hos polisen om nyttjande av offentlig plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om transportdispens

För att köra en transport som överskrider de gällande vikt- och dimensions­bestämmelserna för en väg krävs det tillstånd.

Om transporten bara sker i en kommun är det kommunen som ger tillstånd för transporten. Sker transporten genom flera kommuner är det Trafikverket som beslutar om tillstånd för transporten.

På Trafikverkets hemsida finns mer information om gällande vikt- och dimensionsbestämmelser. Där hittar du också blanketter för att ansöka om transportdispens.
Trafikverkets information samt ansökningsblanketter om transportdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillstånd och ansvar

Det är du som sökande och verksamhetsutövare som är ansvarig för att alla tillstånd som krävs för verksamheten finns. Det kan till exempel vara bygglov, dispens från strandskydd eller samråd med Länsstyrelsen.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om tillfällig trafikanordningsplan inom tre veckor

För att genomföra ett arbete på allmän platsmark eller annan kommunal mark måste du ansöka om godkännande av en tillfällig trafikanordningsplan.

Garanti: Din ansökan om godkännande av tillfällig trafikanordningsplan kommer hanteras inom tre veckor efter komplett ansökan.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier