Till innehållet

Vägbidrag till enskild väghållare

Vägföreningar och samfälligheter kan söka bidrag för att underhålla och rusta upp vissa vägar. Kommunen erbjuder två olika bidrag: driftbidrag samt ett kompletterande bidrag för vägupprustning när vägföreningen redan beviljats bidrag från Trafikverket.

Traffic sign with warning for road work by a gravel road side in a forest

Foto: Kennerth Kullman, Mostphotos

Bidragen söks via e-tjänster hos Härryda kommuns trafikverksamhet, som också fattar beslut om dessa.

Driftbidrag

Driftbidraget är ett årligt bidrag som vägföreningar kan söka för drift och underhåll av vägen, asfaltering samt förbättringsåtgärder.

Ansökan för driftbidrag 2023 är stängd.

 

Villkor för att få bidrag

För att vägföreningar eller vägsamfälligheter ska kunna ansöka om bidrag av Härryda kommun behöver följande krav vara uppfyllda:

 • vägnätet är minst 500 meter
 • vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter
 • hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten är öppet för allmän trafik.

Villkor för driftbidrag av särskilda skäl

I övriga fall kan bidrag beviljas om det är motiverat av särskilda skäl. Exempelvis om vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

Bidragets storlek

 • 3,5 kronor per löpmeter för gång- och cykelbana med en bredd på minst 1,5 meter
 • 3 kronor per löpmeter för vägar med körbanebredd över 5 meter
 • 2 kronor per löpmeter för vägar med körbanebredd under 5 meter
 • ett minimibidrag på 3 000 kronor lämnas under förutsättning att kraven är uppfyllda.

Kompletterande vägbidrag för vägupprustning

Om en vägförening har beviljats bidrag av Trafikverket för vägupprustning kan ett kompletterande bidrag från kommunen lämnas.

Villkor för att få bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

 • vägnätet är minst 500 meter
 • vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter/medlemmar
 • hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.

Villkor för att erhålla kompletterande vägbidrag utöver de generella kraven:

 • vägobjektet har beviljats bidrag enligt Trafikverkets kriterier
 • ansökan ska ha inkommit senast tre månader efter Trafikverkets slutbesiktning. Innan utbetalning sker från kommunen ska underlag ha inkommit som styrker utbetalning från Trafikverket.

Bidragets storlek

Kommunen bidrar med maximalt 15 procent av det av Trafikverket utbetalda bidragsbeloppet. De sammanlagda bidragen för en upprustning får tillsammans inte överskrida den totala kostnaden för upprustningen.

I första hand går kommunala bidrag till väg- och samfällighetsföreningar i form av driftbidrag. Utbetalning av riktade bidrag förutsätter att tillräckliga medel finns kvar efter att driftbidraget har utbetalats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-02