Till innehållet

Gator och vägar

Vägnätet inom Härryda kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Kommunen ansvarar för de kommunala vägarnas skötsel. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighets­ägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägföreningar.

Tvåfilig bilväg genom skogslandskap

Foto: Bildola, Mostphotos

Statliga vägar

Staten ansvarar för riksväg 40 och de genomgående stråken och vägarna som samman­binder tätorter. Det är Trafikverket som sköter de större vägarna. I Härryda är de statliga vägarna cirka 190 kilometer.

Kommunala vägar och gator

Härryda kommun ansvarar för delar av gatunätet inom tättbebyggt område men även för vissa viktiga sträckor utanför tättbebyggt område samt alla gång- och cykelvägar. Kommunen sköter cirka 115 km kommunala vägar och 80 km gång- och cykelväg.

Gatu- och VA-arbeten

I Härryda kommun planeras eller pågår gatuarbeten och arbeten med VA-ledningar hela tiden. Via länken nedan hittar du aktuella projekt i de orter där projekten pågår.
Aktuella projekt för gata, VA och byggnader

Enskilda vägar

De vägar som inte är statliga eller kommunala ansvarar vanligtvis en samfällighetsförening eller vägförening för. Enskilda föreningar, fastighetsägare eller vägsamfälligheter ansvarar för ungefär 590 kilometer väg.

Kommunen kan lämna bidrag för drift av enskilda vägar. För att vara berättigad till bidrag krävs att vägföreningens vägar hålls öppna för allmän trafik.

Väghållaren kan anlägga exempelvis gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen. Utmärkningen ska göras enligt gällande lagstiftning. Samråd med kommunen bör ske med hänsyn till skolskjuts med mera.

Kommunen ställer också upp med råd och anvisningar i frågor om trafik­säkerhet, trafiklagstiftning eller väghållning.
Vägbidrag till enskilda väghållare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04