Till innehållet

Gatupratare, varuvisning och dekoration

Om du vill använda allmän (offentlig) plats för att sätta ut en gatupratare (reklamskylt på gatan), visa upp varor eller sätta ut en blomkruka eller lykta måste du ha polisens tillstånd.

SANTANYI, MALLORCA, BALEARIC ISLANDS, SPAIN - APRIL 30, 2016: Fashion store display on Saturday market day in Santanyi, Mallorca, Balearic islands, Spain on April 30, 2016.

Foto: Artesia Wells, MostPhotos

Ansökan om tillstånd

Du måste alltid söka tillstånd innan allmän plats tas i anspråk för annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnar du in hos polisen som i sin tur inhämtar kommunens yttrande.
Hämta ansökningsblankett från polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafikverksamhet bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet, skötseln av den allmänna platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Avgifter

Ansökan

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration.

Upplåtelse

Kommunen tar ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av allmän plats, om marken är kommunal. Taxan fastställs av kommun­fullmäktige:

  • 800 kronor per år för en gatupratare
  • 400 kronor per kvadratmeter och år för varuvisning utanför egen butik
  • 300 kronor per år för en dekoration.

Villkor

I kommunens yttrande anges de villkor som gäller för att upp­låtelsen ska tillåtas. Först ges allmänna villkor som till exempel att du som tillstånds­havare ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att du som tillståndshavare har ansvar för snöröjning samt att utrymme för gång­trafikanter ska säkerställas.

Du som tillståndshavare ska även samråda med fastighetsägaren innan placering av gatupratare, varuvisning eller dekoration för att säkerställa att inte upplåtelsen försvårar skötseln av gångbanan.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnitten nedanför följer några exempel på villkor för gatupratare, varuvisning och dekoration. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Kommunens yttrande bifogas polisens tillstånd till dig som ansöker.

Exempel på allmänna villkor för gatupratare

  • Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till egenbutik/­verksamhet under öppettiderna.
  • Gatuprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion, svartlackerad med rund sarg försedd med kontrastmarkering. Måttet för affischer får inte överstiga 50 x 70 cm.
  • Gatuprataren ska alltid placeras på anvisad plats. Den får inte skymma fordonstrafik, hindra framkomlighet eller utgöra en olycksrisk.

Exempel på allmänna villkor för varuvisning/dekoration

  • Varuvisning innebär att varor som säljs i butiken, visas på utsidan av butiken. Dekoration innebär en ljuslykta eller blomkruka utanför butik.
  • Varuvisning/dekoration får ske utanför egen lokal endast under butikens öppet­hållande på anvisad plats.
  • Gångtrafiken måste säkerställas förbi varuvisningen­/dekorationen. Minsta bredd på gångutrymme ska normalt vara minst 1,5 meter och varuvisningen/dekorationen får inte heller sticka ut längre än 0,8 meter från huslivet.
  • Facklor och levande ljus får inte placeras ut utan någon form av skydd och får inte påverka säkerheten för gående. Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd runt om. Säkerheten för barn och synskadade måste speciellt beaktas

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04