Till innehållet

Frågor och svar om trafik och säkerhet

Här har vi samlat aktuella frågor och svar kring de vanligaste frågorna som rör trafik och trafiksäkerhet. Hittar du inte det du söker kan du titta under respektive ämnesområde där mer utförlig information finns.

Bilar på väg i bilkö

Bild: Mostphotos

Hastighet

Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler.

I villakvarter är det till stor del de boende själva som kör. Frågan kan hanteras genom dialog i exempelvis villaföreningen eller samfälligheten, med andra ord att ni grannar är överens om att hålla hastighetsbegränsningen.

Härryda kommun har sedan 2004 arbetat aktivt med att hastighets­säkra bostadsområden genom att skylta dessa med rekommenderad (blå) 30-skyltning och i samband med detta genomföra fysiska åtgärder i form av till exempel farthinder.

Ett så kallat väggupp är en effektiv åtgärd för hastighetsdämpning om det är rätt utformat. Utformningen kan variera beroende på användnings­område. Väggupp anläggs främst för att hastighetssäkra gator i bostadsområden där det saknas en separat gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna att gå och cykla på. En förutsättning för att en gata i ett bostadsområde ska vara aktuell för ett eventuellt väggupp är att hastigheten på gatan har en spontanhastighet på mer än 30 km/h.

Nackdelar med gupp

Gupp försvårar framkomligheten för viktiga transporter, utryckningstrafik samt färdtjänst och det blir svårare att underhålla vägen. Gupp kan också medföra risk för vibration i omkringliggande fastigheter och bidra till ökad bullernivå.

Det är alltid kommunens trafikingenjörer som bedömer behovet av farthinder.

Läs om vilka farthinder som finns:
Hastighet och hastighetsdämpande åtgärder

Nej. I många kommuner är det vanligt att man uppmuntrar privatpersoner att ställa ut blomlådor på mindre lokalgator. Härryda kommun anser att ansvar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator inte bör ligga på privatpersoner.

Kommunen sätter inte upp lekandebarnskyltar, men det är tillåtet att sätta upp en sådan skylt på den egna tomten så att den syns ut mot gatan inne i ett bostadsområde.

Det är maxhastighet 7 knop (13 kilometer i timmen) som gäller på Gingsjön, Hornasjön och Västra Nedsjön.

Parkering

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, även kallad parkeringsbot, så ska du vända dig till polisen. Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen kring parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
Hur du betalar eller överklagar en parkeringsanmärkning Länk till annan webbplats.

När du parkerar är det viktigt att du tittar på vägskyltarna på platsen för att se vilka regler som gäller just där. I Härryda kommun är det vanligtvis kostnadsfritt att parkera på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser, med undantag för vissa områden som kräver tillstånd för parkering under natten.

Andra parkeringsregler kan gälla på mark som till exempel ägs av fastighetsbolag.

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller EasyPark som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Önskar du parkera längre tid kan detta även ske hos någon av de privata aktörerna som tillhandahåller parkering, exempelvis kring flygplatsen.

Tillstånd A

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller EasyPark som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Med ditt tillstånd A har du rätt att parkera på en onumrerad plats på en av nedanstående parkeringsanläggningar (i mån av plats).

Mölnlycke

  • Kommunhusets långtidsparkering
  • Parkeringshusets långtidsparkering

Landvetter

  • Landevi
  • Brattåsvägen

Tillstånd B, C och D

Du som vill stå på en numrerad p-plats i p-huset (tillstånd B), inhägnad plats i p-huset (tillstånd C) eller numrerad plats mellan Biblioteksgatan och Badhusgatan (tillstånd D) på natten måste skicka in din ansökan via kommunens e-tjänst, Ansök att hyra numrerad p-plats (tillstånd B, C och D).

Ofta kan de flesta parkeringsproblem lösas genom att man pratar med sina grannar. Om bilar trots detta parkerar olämpligt kan du ta kontakt med kommunens trafikingenjörer som meddelar Securitas som för närvarande har parkeringsövervakningen på de kommunala vägarna.

Är vägen enskild kontaktar du vägföreningen eller samfällighets­föreningen.

Kommunal mark

Om du ser du ett fordon som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter, ska du vända dig till kommunen när du misstänker att fordonet är övergivet. Fordonsflyttaren åker då ut till fordonet och gör en bedömning. I många fall sätter fordonsflyttaren först en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Enskild mark

När marken ägs av annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt. Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen.

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren kontakta kommunen för hjälp genom att fylla i e-tjänsten nedan. Blanketten ger kommunen rätt att flytta fordonet samt ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten.

Efter markägarens begäran rödlappar kommunen fordonet och skickar ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet. Om fordons­ägaren inte flyttar sitt fordon har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Det innebär att trafik­verksamheten på delegation av kommunstyrelsen kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas.

När det gått minst sju dagar efter att fordonsägaren kontaktats eller försök till detta gjorts av kommunen, får fordonet flyttas.

Syftet med p-skivan är att minska antalet långtidsparkerade bilar och därmed få till en större rotation på de centrala parkeringar i Mölnlycke och Landvetter.

På en parkering som är skyltad med symbol för laddplats kan du som har elbil, eller ett annat fordon med möjlighet till extern laddning, stå parkerad, även när bilen inte laddas.

Om inga tilläggstavlor finns får du parkera i högst 24 timmar. 24 -timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning sker efter en bestämd turordning där de flesta gator i bostadsområden har en lägre prioritering. Här har vi 13 timmar på oss (1 timmes inställelsetid + 12 timmars utförande), men vid ihållande snöfall kan det ta ännu längre tid, eftersom vi då får börja om med till exempel bussvägar och centrummiljöer som har en högre prioritering.

Det finns flera anledningar till att Härryda kommun inte röjer gång- och cykelbanor med så kallad sopsaltning som gör att is och snö smälter. Saltet är negativt för växter som inte kan ta upp näring när det är stora mängder salt i omgivningen. Det bidrar även till att asfalt och betong luckras upp.

Dessutom är sopsaltning förenat med stora kostnader som kommunen valt bort. Istället plogar och flisar vi mellan snöfall och när det fryst till.

Trafiksäkerhet

Enligt Plan och bygglagen ska varje fastighetsägare hålla sin tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. (8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL).

Det vill säga att:

  • sikten är fri för trafikanter samt att vägmärken och gatunamnsskyltar syns väl
  • trafikanter inte kan skadas av exempelvis grenar eller tvingas ut i körbanan för att passera
  • maskiner som städar eller plogar snö kommer fram
  • växtlighet inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysning.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för att undvika att växtlighet skymmer sikten

Om det ska vara ett övergångsställe eller en gångpassage på en plats beror främst på hur mycket trafik och gående det är, men också vilken plats det är, det vill säga vilka som behöver korsa gatan. Ett övergångsställe är aldrig en trafiksäkerhetsåtgärd utan byggs i första hand för att öka framkomligheten för fotgängare.
Mer information om övergångsställen och gångpassager

Det kan vara något akutarbete, exempelvis en vattenläcka eller ett kabelfel som åtgärdas. Det kan också vara planerade driftarbeten eller förbättringsåtgärder.

Kanske är det du ser på gatan ett arbete som är en del av ett större projekt. Information kring kommunens olika byggprojekt som är igång

Cykel

Trafikverket är väghållare för väg 540 och 549 mellan Landvetter och Mölnlycke. Både Härryda kommun och Trafikverket har studerat möjligheten att bygga en gång- och cykelväg utmed sträckan samt kostnadsberäknat detta. Trafikverket har dock gjort bedömningen att detta inte är ekonomiskt försvarbart och väljer för närvarande att inte gå vidare med projektet.

Mellan Rådavägen och Kvarnbacken sattes nyligen ett räcke upp. På denna sträckan fanns möjlighet att bredda gång- och cykelbanan så att ett räcke fick plats. På resterande del väster om Enebacken finns inte detta utrymme med tanke på bergskärningar, men önskemålet om en breddad gång- och cykelbana finns med i pågående detaljplanearbete för Enebacken II.

Kommunen får ofta synpunkter och önskemål om att det ska sättas ut grisar och bommar på gång- och cykelbanorna. Att placera ut fasta hinder mitt på cykelbanan kan vara mycket farligt. Den största olycksrisken för cyklister är att köra in i fasta hinder, på eller i direkt anslutning till cykelbanan. Stort arbete läggs ner på att plocka bort fasta hinder i direkt anslutning till cykelbanorna såsom papperskorgar, belysnings­stolpar och höga kantstenar. Det är därför mycket viktigt att noga överväga varje hinder som sätts upp.

Buller

Om du störs av oönskat ljud, ska du i första hand alltid försöka ta reda på var ljudet kommer ifrån och vem som är ansvarig. Därefter bör du kontakta den som är ansvarig. Om du störs av trafikbuller bör du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren.

Trafikverket ansvarar för buller på på statliga vägar och kommunen ansvarar på det kommunala vägnätet. Där det finns vägsamfälligheter ansvar de för sina vägar.

Om du störs av flygbuller bör du kontakta Swedavia, och gäller det tågtrafik bör du kontakta Trafikverket.
Mer infomation om buller och vem du ska kontakta om du inte får hjälp

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-13