Lyssna

Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronaviruset

På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om förskolans och skolans hantering av coronaviruset.

I kommunens hantering av coronaviruset är en huvudinriktning att fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.

Innehåll på sidan:

Förskolor och skolor fortsatt öppna

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det i nuläget inte finns anledning att stänga förskolor och skolor för att minska smittspridning baserat på erfarenheter från spridning av influensasjukdomar som smittar på liknande sätt som covid-19. Dessa erfarenheter visar att stängning av skolor har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen.

Förskolor och skolor bedöms viktiga för att göra det möjligt för vårdnadshavare att kunna fortsätta arbeta. Många samhällsviktiga verksamheter skulle drabbas hårt av en stängning av förskolor och skolor, till exempel sjukvård, räddningstjänst liksom kommunens egna verksamheter inom bland annat vård och omsorg. Det är därför viktigt att skolorna är öppna så länge rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter talar för detta.

Hantering av provsvar från elever rörande covid-19

Folkhälsomyndigheten kom den 31 augusti 2020 med nya rekommendationer kring testning av barn och unga för covid-19. De innebär kortfattat att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern kan testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Syftet är att barnen snabbare ska kunna gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Det är viktigt att veta att detta i första hand gäller barn och elever som varit hemma en längre tid och har kvar få/lättare symtom, typ torrhosta.

Barn i förskoleålder ska inte testas.

Detta gäller om barnet testats för covid-19

Vid negativt provsvar kan du som vårdnadshavare (eller myndig elev i gymnasieskolan) visa upp det negativa provsvaret för klasslärare eller mentor, som sedan lämnar besked om huruvida eleven kan återgå till skolan eller inte.

Vid positivt provsvar ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symtom.

Barn och unga som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symtom, samt ytterligare två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt
snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten - Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och ungalänk till annan webbplats

Undervisning och prov

Skolan fortsätter än så länge med undervisning i alla ämnen, men vi försöker hitta alternativ till de aktiviteter som innebär närkontakt. När det är möjligt genomförs undervisning och aktiviteter utomhus. I klassrum och matsalar försöker vi skapa ytterligare avstånd mellan sittplatserna, och många elever äter sina måltider i klassrummet. Personalen pratar varje dag med eleverna om hygien och om hur de ska hålla avstånd.

Anpassade måltidsrutiner

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer om hur vi ska förhålla oss i våra matsalar för att minska risken för smittspridning. Framför allt handlar det om att minska risken för köbildning och trängsel. Kommunens måltidsservice, tillsammans med varje förskola och skola, anpassar serveringsrutinerna i enlighet med rekommendationerna. Det innebär exempelvis att måltidsservering sprids ut över längre tid på dagen. En del klasser äter i klassrummet och i matsalen sprids sittplatserna ut. Anpassningarna kan även innebära att matsedeln justeras något.

Förskola

Härryda kommuns förskolor är öppna och friska barn kan gå till förskolan som vanligt. Barn med sjukdomssymtom ska vara hemma för att inte smitta andra. Mer information hittar du under länken nedan.

Vanliga frågor och svar kring förskolans hantering av pandemin

Grundskola

Härryda kommuns grundskolor är öppna. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Elever med sjukdomssymtom ska vara hemma för att inte smitta andra. Mer information hittar du under länken nedan.

Vanliga frågor och svar kring grundskola

Gymnasiet

Sedan den 17 augusti har Hulebäcksgymnasiet återgått till undervisning på plats i skolans lokaler. Detta efter att Folkhälsomyndigheten den 29 maj dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning för landets alla gymnasieskolor. För att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken kommer skolan fortsätta med en viss distansundervisning, framför allt för elever i årskurs 2 och 3.

Frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av coronalänk till annan webbplats