Lyssna

Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronpandemin

På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om hur förskola och skola påverkas i coronapandemin.

I kommunens hantering av coronapandemin är en huvudinriktning att fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.

Innehåll på sidan:

Förskolor och skolor fortsatt öppna

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det i nuläget inte finns anledning att stänga förskolor och skolor för att minska smittspridning baserat på erfarenheter från spridning av influensasjukdomar som smittar på liknande sätt som covid-19. Dessa erfarenheter visar att stängning av skolor har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen.

Skolan fortsätter med undervisning i alla ämnen, men försöker hitta alternativ till de aktiviteter som innebär närkontakt. När det är möjligt genomförs undervisning och aktiviteter utomhus. I klassrum och matsalar försöker skolorna skapa ytterligare avstånd mellan sittplatserna och många elever äter sina måltider i klassrummet. Personalen pratar med eleverna om hygien och om hur de ska hålla avstånd.

Stanna hemma vid minsta symtom

Elever i gymnasiet, barn i grundskolan, förskolan och familjedaghem ska stanna hemma vid minsta symtom som till exempel hosta, ont i halsen, snuva, ont i magen, ont i huvudet och så vidare. Även om barnet eller eleven bara har små symtom ska hen stanna hemma.

Barnet eller eleven kan komma tillbaka efter två dygn utan symtom eller när det har gått sju dagar efter insjuknandet om allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om du som vårdnadshavare blivit sjuk får du inte lämna barnet på förskola eller familjedaghem. Friska barn kan vara i förskolan och familjedaghem, men den som lämnar barnet ska vara frisk.

Hantering av elevers provsvar

Enligt Folkhälsomyndigheten kan barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och elever i gymnasieåldern provtas om de har sjukdomssymtom som tyder på covid-19.

Mer information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland.länk till annan webbplats

Detta gäller om barn eller elev testats för covid-19

Vid negativt provsvar kan du som vårdnadshavare (eller myndig elev i gymnasieskolan) visa upp det negativa provsvaret för klasslärare eller mentor, som sedan lämnar besked om eleven kan återgå till skolan eller inte.

Vid positivt provsvar ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symtom.

Barn och unga som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symtom, samt ytterligare två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt
snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten - Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och ungalänk till annan webbplats

Smittspårning och information om smitta

Om smitta av covid-19 konstateras hos någon på en förskola eller skola, ska skolans rektor kartlägga vilka personer som den smittade varit i närkontakt med på skolan från och med 24 timmar innan symtom framträtt. Rektorn ska sedan informera de som eventuellt utsatts för smitta om hur de ska agera.

Alla rektorer följer samma handlingsplan och rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Skolan har inget uppdrag och heller inte rätt att gå ut med allmän information till vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och patientsäkerhet. Om verksamheten märkbart påverkas av sjukdom och sjukfrånvaro kommer förskolan eller skolan informera om detta.

Om smittspårning och hantering av lokala utbrott av covid-19.länk till annan webbplats

Anpassade måltidsrutiner

Kommunens måltidsservice, tillsammans med varje förskola och skola, anpassar serveringsrutinerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Det innebär exempelvis att måltidsservering sprids ut över längre tid på dagen.

Hulebäcksgymnasiet anpassningar

Mer om hur Hulebäcksgymnasiet anpassar sin verksamhet och vad som gäller för eleverna just nu, hittar du under Information, frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona.