Till innehållet

Planering efter sjukhusvistelse

Om du har vårdats på sjukhus kan du ha behov av stöd och hjälp från kommunen när du blir utskriven. I Härryda kommun finns ett samordnat vårdplaneringsteam (SVPL) som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, socialsekreterare och sjuksköterska.

I Västra Götalandsregionen används it-stödet SAMSA i kommunikationen mellan sjukhus, kommun och primärvård. Parterna arbetar utifrån gällande rutiner och riktlinjer.

Planeringsmöte

I dag görs de flesta planeringar via digitalt möte på distans, i vissa undantagsfall sker fysiskt möte på sjukhuset. Vid ett planeringsmöte upprättas en vård- och omsorgsplan där det framgår vilket behov av stöd och hjälp du har efter din sjukhusvistelse och vilka som ansvarar för utförandet. Planeringsmötet tar cirka 30 minuter. 

Tillsammans med dig, dina närstående och representant från sjukhus skapas det underlag som behövs för den fortsatta planeringen av vård och omsorg efter utskrivningen.

Bedömningar och beslut är individuella och baseras på dina sociala, medicinska och rehabiliterande behov där samverkan även sker med primärvården. Du ska om möjligt få dina behov av stöd och insatser tillgodosedda i din hemmiljö. Går inte det kan en plats på korttidsboende beviljas.

Delaktig i beslutsprocessen

Målet med planeringsmötet är att du ska känna dig delaktig i beslutsprocessen samt informerad om det stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda inom socialtjänst och hälso- och sjukvård utifrån de behov som finns.

Omsorgsbehov

Du kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till exempel i form av hemtjänst vilket innefattar hjälp med den personliga omvårdnaden, service och trygghetstelefon. Utifrån dina behov fattar en socialsekreterare beslut om vilka insatser du har rätt till.
Hjälp i hemmet

Sjukvård och rehabilitering

Sjukvård och rehabilitering får du i första hand via din vårdcentral och rehabmottagning. Har du behov av insatser i hemmet kan det bli aktuellt med hjälp från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i den kommunala hälso- och sjukvården, som också gör en bedömning om inskrivning.
Kommunal hälso- och sjukvård

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-30