Till innehållet

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara allt från oro, stress och nedstämdhet till ångest, depression och psykoser. Här har vi samlat information om olika verksamheter i kommunen och regionen där du kan få stöd och hjälp.

Kvinna i profil

Foto: Plattform, Scandinav

Söka vård

Om du drabbas av akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till sjukvården.

Sjukvårdsrådgivning

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177 får du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information om bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningarna hittar du på deras webbplats.
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning tar emot sökande över 18 år med akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.
Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats.

Öppettider, besökstider och drop in, dygnet runt:
Växeltelefon, 031-342 10 00

Kontaktpunkt psykiatri
Ett telefonnummer för alla vårdärenden: 031-343 63 00, vardagar mellan klockan 7.30-17.

Vårdcentral och egenremiss

Om du behöver stöd, behandling eller utredning av psykiska besvär kontaktar du i första hand din vårdcentral. Där görs en bedömning av dina problem och vilken behandling som kan vara aktuell. Vid behov skriver läkare remiss till specialist.

Du kan även på egen hand ta kontakt med en psykiatrisk mottagning och skriva en så kallad egenremiss. Ofta är det dock lättare att få vård om du först fått remiss från en vårdcentral.

Rehabmottagning

På en rehabmottagning, som ofta finns i anslutning till en vårdcentral, kan du få stöd, råd och behandling vid olika besvär. Det kan handla om smärta, stress och sömnsvårigheter, men också om hur du kan få bättre struktur och balans i din vardag. Du behöver ingen remiss för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Stöd från kommunen

Socialtjänsten ansvarar för stöd och service till dig som har psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns stöd och hjälp som du kan få direkt, andra insatser kräver ett biståndsbeslut och då görs först en utredning av ditt behov innan beslut tas om vilken hjälp du kan få. Ansökan om stöd sker hos vuxenenheten och för att komma i kontakt med socialsekreterarna, få mer information eller ansöka om stöd kontaktar du kommunens kontaktcenter på 031-724 61 00 eller socialtjansten@harryda.se

Socialpsykiatri inom vuxenenheten

Kommunen har stöttande och motiverande insatser för personer med varaktig psykisk ohälsa, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den del av socialtjänsten som ansvarar för denna målgrupp och insatser kallas socialpsykiatri och tillhör kommunens vuxenenhet.

Socialpsykiatrin består av socialsekreterare som utreder rätten till stödinsatser och följer upp beviljade insatser som boendestöd, kontaktperson, korttidsboende och särskilt boende med inriktning psykiatri enligt socialtjänstlagen. Vid samsjuklighet av psykisk funktionsnedsättning och missbruk/beroende sker samarbete med övriga socialsekreterare vid vuxenenheten.

Missbruk och beroende

Vuxenenheten erbjuder hjälp till personer med missbruk och även stöd till anhöriga.
Missbruk och beroende

Boendestöd

Boendestöd är den vanligaste insatsen för personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vars funktionsnedsättning påverkar dem väsentligt inom flera livsområden. Insatsen är frivillig och biståndsbedömd. Boendestödets syfte är att stötta och motivera den enskilde i vardagen. Målet är att öka den enskildes självständighet.
Boendestöd

Stöd och omvårdnad

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och omvårdnad kan du ansöka om detta hos handläggarenheten - utifrån LSS eller socialtjänstlagen. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.
Stöd och service enligt LSS

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende.
Ekonomi och pengar

Våld och hot i nära relationer

Om du är utsatt för hot eller våld av personen du lever med eller av någon annan närstående, kan du få stöd och hjälp hos bland annat socialtjänsten. Kommunen ansvarar för att informera, utreda och erbjuda skydd för våldsutsatta personer samt barn som upplevt och bevittnat våld.
Våld och hot i nära relation

Stöd till familj, barn och ungdom

Här kan du läsa om service, stöd och rådgivning till familjer, barn och ungdom.
Familj, barn och ungdom

Budget- och skuldrådgivning

För dig som behöver hjälp med budgetrådgivning, skuldrådgivning eller skuldsanering.
Budget- och skuldrådgivning

Öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa

Kreativt center är ett aktivitetshus, en öppen verksamhet som vänder sig till dig med psykisk ohälsa och som bor i Härryda kommun. Du erbjuds aktiviteter som är psykiskt och fysiskt hälsofrämjande - och vi ser gärna att du är med och påverkar innehållet.
Kreativt center

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor för en person som inte själv klarar av det. Det kan till exempel handla om att göra upp betalningsplaner eller kontakta myndigheter.
God man, förvaltare och förmyndare

Anhörigstöd

Stöttar och hjälper du någon i din närhet som har psykisk ohälsa kan du själv få stöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.
Anhörigstöd

Orosanmälan

Orosanmälan för en vuxen person

Om läget är akut – ring 112

Är du orolig för en närstående, kollega, granne eller annan person i din närhet och misstänker att denne kan behöva stöd? En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller och utreder om personen vill ansöka om hjälp. Om personen inte ansöker om hjälp avslutas hanteringen av orosanmälan. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Kontakta kontaktcenter 031-724 61 00 som kopplar dig till rätt enhet eller mejla socialtjansten@harryda.se.

Orosanmälan för ett barn

Om läget är akut – ring 112

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. En så kallad orosanmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma om barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.
Misstanke om barn som far illa

Orosanmälan görs till socialsekreterarna mottagningsgruppen: 031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag och onsdag: 9.00-11.45 och 13.00-14.30
    Torsdag: 13.00-14.30
    Fredag: 9.00-11.45 (samt dag före röd dag)

Kontaktcenter 031-724 61 00 eller socialtjansten@harryda.se

Socialjour

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad 031-365 87 00.

Jouren omfattar följande tider:

Vardagar 16.30-08.00
Fredagar från och med 15.00 till måndagar kl 08.00
Helgdagsaftnar från 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag 08.00
Under övrig tid hänvisas till kontaktcenter 031-724 61 00 eller
socialtjansten@harryda.se

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-04