Lyssna

Planering efter sjukhusvistelse

Om du har vårdats på sjukhus kan du ha behov av stöd och hjälp från kommunen när du blir utskriven. I Härryda kommun finns ett samordnat vårdplaneringsteam (SVPL) som består av arbetsterapeut, fysioterapeut handläggare och sjuksköterska.

I Västra Götalandsregionen används IT-stödet SAMSA som kommunikation mellan sjukhus, kommun och primärvård. Parterna arbetar utifrån gällande rutiner och riktlinjer.

Planeringsmöte

I dag görs de flesta planeringar via skype och i vissa undantagsfall sker fysiska möten på sjukhus. Det är sjukhuset som bedömer hur planeringsmötet ska genomföras. Ett planeringsmöte sker utifrån en mötesstruktur och tar cirka 30 minuter. Vårt uppdrag i det samordnade teamet är att planera din hemgång på bästa sätt efter sjukhusvistelsen. Vid ett planeringsmöte upprättas en vård och omsorgsplan där det framgår vilket behov av stöd och hjälp du har och vilka som ansvarar för utförandet.

I det tvärprofessionella teamet har alla sitt specifika kunskapsområde och ansvar. Tillsammans med dig och dina närstående samt representant från sjukhus skapas det underlag som behövs för den fortsatta planeringen av vård och omsorg efter utskrivningen. Bedömningar och beslut är individuella och baseras på dina sociala, medicinska och rehabiliterande behov. Den samlade kompetensen i teamet ger förutsättningar för att planera bästa möjliga vård och omsorg och samverkan sker även med primärvård. I så stor utsträckning som möjligt görs planeringar för att du ska få dina behov tillgodosedda i din hemmiljö. I särskilda fall där teamet gör bedömning att behovet av stöd och insatser är av sådan omfattning och art att det inte är möjligt att tillgodose i den egna bostaden kan beslut om plats på korttidsboende beviljas.

Målet för SVPL-teamet vid ett planeringsmöte är att du ska känna dig delaktig i beslutsprocessen samt informerad om det stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda inom socialtjänst och hälso- och sjukvård utifrån de behov som finns.

Omsorgsbehov

Du kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till exempel i form av hemtjänst vilket innefattar hjälp med den personliga omvårdnaden, service och trygghetslarm. Utifrån dina behov fattar handläggaren beslut om vilka insatser du har rätt till.

Sjukvård och rehab

Sjukvård och rehabilitering får du i första hand via din vårdcentral och rehabmottagning. Har du behov av sjukvårds/rehabinsatser i hemmet kan det bli aktuellt med hjälp från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i den kommunala hälso- och sjukvården. Bedömning om inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård görs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.