Lyssna

Medicinskt ansvarig (MAS och MAR)

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och den rehabilitering som erbjuds inom kommunens är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och även medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att verksamheterna inom sektorn för socialtjänst följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att vårdtagarna får en god och säker vård.

MAR och MAS huvudsakliga uppgifter är:

  • att ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • att utifrån de lagar och föreskrifter som finns för hälso- och sjukvård utfärda, övergripande riktlinjer som gäller inom Sociala sektorn.  
  • att tillgodose att du som vårdtagare får vård och behandling som stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet och med ett etiskt förhållningssätt.
  • att kvalitetssystemet kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om innehållet.
  • att se till att det finns system för delegering av arbetsuppgifter samt hälso- och sjukvårds avvikelser. Anmäla till Socialstyrelsen när någon utsatts för allvarlig skada eller risk för skada (Lex Maria).
  • att kontinuerligt informera och redovisa, för verksamhetsansvariga och personal, för våra politiker samt företrädare för pensionärs- och andra intresseorganisationer om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.

Kontakt

Anneli Grundström, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 61 43
anneli.grundström@harryda.se

Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
031-724 61 26 cecilia.olsson@harryda.se