Medicinskt ansvariga

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och den rehabilitering som erbjuds inom kommunens är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och även medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAR och MAS ska se till att verksamheterna inom sektorn för socialtjänst följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att vårdtagarna får en god och säker vård.

MAR och MAS huvudsakliga uppgifter är att:

  • ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor
  • utifrån de lagar och föreskrifter som finns för hälso- och sjukvård utfärda, övergripande riktlinjer som gäller inom sektorn för socialtjänst
  • tillgodose att du som vårdtagare får vård och behandling som stämmer med vetenskap, beprövad erfarenhet och med ett etiskt förhållningssätt
  • kvalitetssystemet kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om innehållet
  • se till att det finns system för delegering av arbetsuppgifter samt hälso- och sjukvårds avvikelser. Anmäla till Socialstyrelsen när någon utsatts för allvarlig skada eller risk för skada, Lex Maria
  • kontinuerligt informera och redovisa för verksamhetsansvariga, personal och för våra politiker samt företrädare för pensionärs- och andra intresseorganisationer om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.

Kontakt

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50
linda.strandberg@harryda.se

Niclas Sjöström, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
031-724 61 26 niclas.sjostrom@harryda.se