Stöd vid psykisk ohälsa

Alla människor upplever känslor som påverkar den psykiska hälsan. Om en person drabbas av ett ohälsosamt tillstånd som håller i sig, påverkar det livssituationen och man talar om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan vara allt från oro, stress och nedstämdhet till allvarliga symtom som svår ångest, depression och psykoser. Att inte må bra psykiskt påverkar även kroppen och kan leda till utbrändhet, missbruk, stressrelaterade sjukdomar och känslor av att inte vilja leva.

Sjukvården ansvarar för vård och behandling vid psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kommunen kan bistå med hjälp- och stödinsatser.

Här finns information om olika verksamheter i kommunen och region där du eller någon du känner kan få stöd och hjälp i olika situationer.

Söka vård

Akut

Om du drabbas av akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till sjukvården.

Sjukvårdsrådgivningen

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177, kan du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information om bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningarna hittar du på deras webbplats.
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning tar emot sökande över 18 år med akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.
Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats.

Öppettider, besökstider och drop in:
Växeltelefon, 031-342 10 00
Måndag till söndag dygnet runt

Kontaktpunkt psykiatri - Ett telefonnummer för alla vårdärenden: 031-343 63 00, vardagar mellan klockan 7.30-17.

Vårdcentral och egenremiss

Om du behöver stöd, behandling eller utredning av psykiska besvär kontaktar du i första hand din vårdcentral. Där görs en bedömning av dina problem och vilken behandling som kan vara aktuell. Vid behov skriver läkare remiss till specialist.

Du kan även på egen hand ta kontakt med en psykiatrisk mottagning och skriva en så kallad egenremiss. Ofta är det dock lättare att få vård om du först fått remiss från en vårdcentral.

Rehabmottagning

På en rehabmottagning som ofta finns i anslutning till en vårdcentral kan du få stöd, råd och behandling vid olika besvär. Det kan handla om smärta, stress och sömnsvårigheter, men också om hur du kan få bättre struktur och balans i din vardag. Du kan också få hjälp att prova ut olika hjälpmedel som kan göra vardagen enklare. Du behöver ingen remiss för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Ansöka om stöd från kommunen

Det finns stöd och hjälp som du kan få direkt, andra insatser är biståndsbedömda. En utredning görs av ditt behov, innan ett beslut tas om vilken hjälp du kan få.

Missbruk och beroende

Missbruk av alkohol och droger är ett stort bekymmer i hela samhället. Vuxenenheten erbjuder hjälp till personer med missbruk och stöd till anhöriga.
Missbruk och beroende

Stöd från socialtjänsten vid psykisk ohälsa

Kommunen har ansvar för stöd och service till personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att få stöd från kommunen ansöker du om stöd hos vuxenenheten, där socialsekreterare inom socialpsykiatrin fattar beslut. För att komma i kontakt med socialsekreterarna, få mer information eller ansöka om stöd kontaktar du kommunens kontaktcenter på 031-724 61 00 eller socialtjansten@harryda.se

Socialpsykiatri inom vuxenenheten

Kommunen har stöttande och motiverande insatser för personer med varaktig psykisk ohälsa, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den del av socialtjänsten som ansvarar för denna målgrupp och insatser kallas socialpsykiatri och tillhör kommunens vuxenenhet.

Socialpsykiatrin består av socialsekreterare som utreder rätten till stödinsatser och följer upp beviljade insatser som boendestöd, kontaktperson, korttidsboende och särskilt boende med inriktning psykiatri enligt socialtjänstlagen. Vid samsjuklighet av psykisk funktionsnedsättning och missbruk/beroende sker samarbete med övriga socialsekreterare vid vuxenenheten.
Missbruk och beroende

Boendestöd

Boendestöd är den vanligaste insatsen för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vars funktionsnedsättning påverkar dem väsentligt inom flera livsområden. Insatsen är frivillig och biståndsbedömd. Boendestödets syfte är att stötta och motivera den enskilde i vardagen. Målet är att öka den enskildes självständighet.
Boendestöd

Handläggarenheten

Personer med funktionsnedsättning har rätt att begära hjälp och stöd utifrån LSS eller socialtjänstlagen. Den som har en funktionsnedsättning och som upplever ett behov av stöd och omvårdnad ansöker om detta hos handläggarenheten.
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt genom brev eller e-post.
Stöd och service enligt LSS

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd - även kallat försörjningsstöd. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende.
Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Alkohol- och drogrådgivning

Den som själv har alkohol- och/eller drogproblem eller är orolig för någon i sin omgivning kan vända sig till vår rådgivning. Arbetet är framför allt inriktat på samtal och det förekommer ingen dokumentation.
Alkohol- och drogrådgivning

Våld och hot i nära relationer

Om du är utsatt för hot eller våld av personen du lever med eller av någon annan närstående, kan du få stöd och hjälp hos bland annat socialtjänsten. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Kommunen ansvarar för att informera, utreda och erbjuda skydd för våldsutsatta personer samt barn som upplevt och bevittnat våld.
Våld och hot i nära relation

Stöd till familj, barn och ungdom

Härryda kommuns verksamhet för barn och familj arbetar för att alla kommuninvånare ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Ibland kan familjer, barn eller unga ha problem eller gå igenom kriser som inte går att lösa på egen hand och det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. Här kan du läsa mer om service, stöd och rådgivning som finns till familjer, barn och ungdom.
Familj, barn och ungdom

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning ger service till kommunens invånare i form av budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.
Budget- och skuldrådgivning

Öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa

Kreativt center är ett aktivitetshus, en öppen verksamhet som vänder sig till dig med psykisk ohälsa och som bor i Härryda kommun. Du erbjuds aktiviteter som är psykiskt och fysiskt hälsofrämjande - och vi ser gärna att du är med och påverkar innehållet.
Kreativt center

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor för en person som inte själv klarar av det. Det kan till exempel handla om att göra upp betalningsplaner eller kontakta myndigheter.

För att få god man eller förvaltare säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.
God man, förvaltare och förmyndare

Anhörigstöd

Stöttar och hjälper du någon i din närhet som har psykisk ohälsa kan du själv få stöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.
Anhörigstöd

Orosanmälan

Orosanmälan avseende vuxen

Vid akuta besvär, till exempel oro för att någon i din närhet planerar att ta sitt liv eller på annat sätt skada sig själv – kontakta 112.

Är du orolig för en närstående, kollega, granne eller annan person i din närhet och misstänker att denne kan behöva stöd? En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt.

Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller och utreder om personen vill ansöka om hjälp. Om personen ej ansöker om hjälp avslutas hanteringen av orosanmälan.

På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Kontakta kontaktcenter 031-724 61 00 som kopplar dig till rätt enhet eller mejla socialtjansten@harryda.se.

Orosanmälan avseende barn

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. En så kallad orosanmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma om barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.

På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.
Misstanke om barn som far illa

Orosanmälan görs till socialsekreterarna mottagningsgruppen,
031-724 68 18

Telefontid:

Måndag till fredag 9-11.45

Kontaktcenter 031-724 61 00 eller
socialtjansten@harryda.se

Socialjour

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad 031-365 87 00.

Jouren omfattar följande tider:

  • Vardagar 16.30-08.00
  • Fredagar från och med 15.00 till måndagar kl 08.00
  • Helgdagsaftnar från 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag 08.00

Under övrig tid hänvisas till Kontaktcenter 031-724 61 00 eller
socialtjansten@harryda.se