Kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla verksamhetens kvaltitet. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

En bra service genom systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamhet har stor betydelse för många kommuninvånares vardag och du har rätt att förvänta dig bra verksamhet. Därför arbetar vi inom socialtjänsten systematiskt med kvalitet.

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre. Arbetet följer en särskild systematik genom att verksamheten planeras
och genomförs. Därefter sker uppföljning av hur det har gått
och brister åtgärdas. Det är viktigt att kvaliteten då också säkras, så att inte samma brister uppstår igen.

Bild som förklarar kvalitetsarbetets systematik

Vad ska organisationen göra?

Verksamheten regleras bland annat genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning genom socialförsäkringsbalken (SFB). I lagstiftningen uttrycks tydligt att de tjänster som erbjuds ska vara av hög kvalitet. De kommunala målen uttrycks övergripande i de politiska inriktningarna.

Varje enhetschef i sektorn arbetar, tillsammans med sina medarbetare, fram en enhetsplan varje år. Där beskriver enheten sitt grunduppdrag, vilka fokusområden som är aktuella för året och vilka aktiviteter man ska genomföra för att nå till exempel de politiska inriktningarna. I enhetsplanen finns också enhetens informationsmått och kvalitetsindikatorer med, och så även enhetens risker, egenkontroller och rutiner.

Genomförande

Med utgångspunkt från fastställda processer och rutiner genomför organisationen sitt arbete.

Utvärdering

Sektorn har prognosmöten för kvalitet, i samma omfattning som det finns prognosmöten för ekonomi. På dessa möten sker en tät utvärdering av socialtjänstens kvalitet.

Enhetscheferna upprättar varje år en enhetsplan, sektorn upprättar en sektorsberättelse och välfärdsnämnden samt kommunstyrelsen en verksamhetsberättelse.

Underlag till utvärdering kan vara:

  • Avvikelsehantering inklusive Lex Sarah och Lex Maria
  • Inkomna synpunkter och klagomål
  • Brukarundundersökningar
  • Kommunens kvalitet i korthet
  • Öppna jämförelse
  • Kostnad per brukare

Kontakt

Elin Hjalmarsson, utvecklingschef
031-724 61 22
elin.hjalmarsson@harryda.se

Postadress:
Socialtjänsten,
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se