Lyssna

Kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla verksamhetens kvaltitet. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

En bra service genom systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamhet har stor betydelse för många kommuninvånares vardag och som kommuninvånare har man rätt att förvänta sig bra verksamhet. Därför arbetar vi inom socialtjänsten systematiskt med kvalitet.

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre. Arbetet följer en särskild systematik genom att verksamheten planeras
och genomförs. Därefter sker uppföljning av hur det har gått
och brister åtgärdas. Det är viktigt att kvaliteten då också säkras, så att inte samma brister uppstår igen.

Bild som förklarar kvalitetsarbetets systematik

Vad ska organisationen göra?

Verksamheten regleras genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning genom  socialförsäkringsbalken (SFB). I lagstiftningen uttrycks tydligt att de tjänster som erbjuds ska vara av hög kvalitet. De kommunala målen uttrycks övergripande  i de politiska inriktningsmålen och konkretiseras och preciseras i verksamhetsmål.

Hur verksamheten ska nå målen fastställs dokumentation av i processer och rutiner. Risker?

Hur genomför organisationen det den ska genomföra?

Med utgångspunkt från fastställda processer och rutiner genomför organisationen sitt arbete.

Hur utvärder vi?

Underlag kan vara:

  • Statistik och nyckeltal
  • Brukar/kundundersökningar
  • Avvikelsehantering inklusive Lex Sarah och Lex Maria
  • Inkomna synpunkter och klagomål
  • Åtgärder
  • Med beslutsarenor för att kunna genomföra förbättringar

Kontakt

Elin Hjalmarsson, utvecklingschef
031-724 61 22
elin.hjalmarsson@harryda.se

Postadress:
Socialtjänsten,
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se