Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete inom Socialtjänsten

Inom Socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

En bra service genom systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamhet har stor betydelse för många kommuninvånares vardag och som kommuninvånare har man rätt att förvänta sig bra verksamhet för skattepengarna.  Därför arbetar vi inom Socialtjänsten systematiskt med kvalitet.

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre. Arbetet följer en särskild systematik genom att verksamheten planeras
och genomförs. Därefter sker uppföljning
och brister åtgärdas. Det är viktigt att kvaliteten då också säkras, så att inte samma brister uppstår igen.

Mål

Härryda kommuns verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning styrs av  både av nationella och kommunala mål.

Nationella mål  

Verksamheten regleras genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning  socialförsäkringsbalken (SFB). I lagstiftningen uttrycks tydligt att de tjänster som erbjuds ska vara av hög kvalitet.

Kommunala mål

De kommunala målen uttrycks övergripande  i de politiska inriktningsmålen och konkretiseras och preciseras i verksamhetsmål. .

Ledningssystem för kvalitet

För att ha en säker styrning av verksamheten finns ett ledningssystem för kvalitetPDF som beskriver hur man går tillväga i olika arbetssituationer. Med hjälp av dessa beskrivningar finns en grund för utvärdering av arbetet. På varje arbetsplats har en ordning för arbetet, som alla kan och ska följa, byggts upp. Detta för att kontrollera att vi uppdraget utförs efter kundens behov.

Grunden för kvalitetsarbetet är att ta reda på vilka "tjänster" som ska skapas för kunden och vilka resultat kundens behov kräver.

Brukarundersökningar

Frågan om huruvida en tjänst håller hög kvalitet kan bäst avgöras av dom som använder tjänsten. Därför tillfrågas brukarna årligen om detta och  vi kallar det brukarundersökningar. Svaren på frågorna om hur man som brukare och anhörig upplever kvaliteten, ger den som är ansvarig för verksamheten ett underlag för att förbättringar.

Synpunkts-  och klagomålshantering

Alla synpunkter på verksamheten hanterar vi systematiskt. Inkomma synpunkter vidarebefordras till ansvarig chef. Svar lämnas skyndsamt, skriftligt eller muntligt.

Samtliga synpunkter som inkommer under året sammanställs och används sedan som ett underlag för att förbättra verksamheten