Så här arbetar vi med nyanlända

Barnfamiljer och ensamstående vuxna med uppehållstillstånd anvisas till Härryda kommun enligt den kvot som länsstyrelsen beslutar om. Härryda kommun erbjuder bland annat svenska för invandrare, introduktion till jobb och boende under etableringstiden. Detta för att så snabbt som möjligt integreras i samhället.

Vilka blir anvisade till Härryda kommun?

Migrationsverkets bosättningsenhet ansvarar för att anvisa nyanlända till Sveriges kommuner enligt bosättningslagen. Lagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att välkomna nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Härryda kommun har en relativt låg arbetslöshet och pendlingsavstånd till exempelvis Göteborg. Därför har kommunen behov av och kan ta emot alla möjliga kompetenser.

Vilket ansvar har Härryda kommun?

Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (SFS 2016:38) Länk till annan webbplats. är en kommun skyldig att ta emot ett visst antal nyanlända för bosättning i kommunen.

Nyanlända ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare.

Härryda kommun ansvarar för:

 • mottagandet av nyanlända och erbjudande av bostad
 • stöd och vägledning i både boende- och integrationsfrågor
 • förskola, skola och andra insatser för barn och ungdomar
 • andra insatser som exempelvis boskola och föräldracirklar
 • individuellt stöd för att få arbete
 • svenskundervisning och samhällsorientering, se nedan

Utbildning i Sfi och samhällsorientering

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Undervisningen sker på Vuxenutbildningen i Mölnlycke Länk till annan webbplats. 

En 100-timmarskurs i samhällsorientering på deltagarnas eget modersmål erbjuds alla nyanlända i Göteborgsregionen. Kursen ingår i etableringsprogrammet och är kostnadsfri.

Kursen är indelad i olika ämnesområden, till exempel: att komma till Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, att påverka i Sverige. Kursen bygger på dialog och reflektion med syftet att nyanlända ska kunna få en fördjupad förståelse för hur samhället fungerar.
Enheten för samhällsorientering i Göteborg Länk till annan webbplats.

Hur länge är man nyanländ?

Nyanlända ingår i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen under två års tid. Under den tiden studerar de svenska språket, går kurs i samhällsorientering och får stöd att komma i arbete.

Hur många nyanlända har Härryda kommun tagit emot de senaste åren?

 • 2015 tog Härryda kommun emot närmare 30 nyanlända.
 • 2016 tog Härryda kommun emot 127 nyanlända.
 • Inför 2017 anvisades 151 personer till Härryda kommun, av dessa kom 81 personer under 2017 och 70 personer kom i början av 2018.
 • Inför 2018 anvisades 103 nyanlända till Härryda kommun, av dessa kom 93 personer under 2018 och 8 personer kom i början av 2019.
 • 2019 tog Härryda kommun emot 74 nyanlända.
 • 2020 tog Härryda kommun emot 46 nyanlända.
 • 2021 tog Härryda kommun emot 72 nyanlända.

Dessutom tillkommer de som själva väljer att bosätta sig i Härryda kommun samt familjemedlemmar till personer som har fått uppehållstillstånd.

Hur många bostäder avsätts till nyanlända? 

Enligt avtal ska Härryda kommun tilldelas minst tio procent av alla lediga lägenheter. Lägenheterna ska avsättas för socialtjänstens målgrupper, där bland annat gruppen nyanlända ingår. Kommunen samarbetar med olika hyresvärdar för att få tillgång till bostäder.

För att täcka behovet av bostäder hyr Härryda kommun platser på tillfälligt boende, såsom exempelvis campingstugor och vandrarhem

Får Härryda kommun ersättning för mottagandet av nyanlända?

Härryda kommun får statlig ersättning för mottagande av asylsökande och nyanlända. Ersättning utgår för varje nyanländ med permanent uppehållstillstånd. Under 2020 täckte den statliga ersättningen de kostnader som Härryda kommun hade för mottagande av nyanlända.

Vad innebär etableringsprogrammet?

Etableringsprogrammet har som syfte att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete eller studier. Dessa insatser görs i samverkan med flera olika aktörer, där Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret.

Arbetsförmedlingen genomför en individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planeringen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Försäkringskassan beslutar om etableringsersättning och ansvarar för utbetalning.
Arbetsförmedlingen: Etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Kan din arbetsplats ta emot en språkpraktikant?

På sfi (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen i Härryda kommun lär sig idag många elever svenska. Elevernas bakgrunder och förutsättningar för att lära sig det svenska språket varierar stort. Ett viktigt steg för att utveckla sitt språk och närma sig arbetsmarknaden är att få göra språkpraktik ute på en arbetsplats. Härryda kommun söker därför språkpraktikplatser inom olika områden.

Vad innebär språkpraktik?

Eleven kommer till arbetsplatsen efter överenskommelse om arbetstider och arbetsuppgifter. Huvudsyftet för eleven är att få prata svenska utanför skolan men också att få en inblick i verksamheten/företaget och de arbetsuppgifter som personalen utför. Eleverna kan och bör utföra lämpliga arbetsuppgifter, även om huvudsyftet är att få prata mycket svenska.

Handledaren – en nyckelperson

Den verksamhet som vill ta emot en språkpraktikant bör utse en handledare. Handledaren introducerar och stödjer eleven under praktikens gång. Handledaren har därför en viktig roll i att ge eleven goda möjligheter att lära känna och förstå verksamheten, arbetsuppgifterna och personalen

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig: 

Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare
031-724 69 61
gunilla.sparf@harryda.se  

Mohammed Radwan Alhourani, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 46
mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Länkar till mer information

Kontakt

Kontaktcenter:
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se

Rezhna Alissio, integrationshandläggare
031-724 86 65 
rezhna.alissio@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se