Så här arbetar vi med nyanlända

Barnfamiljer och ensamstående vuxna med uppehållstillstånd flyttar till Härryda kommun för att skapa sig en ny framtid. Härryda kommun erbjuder blandannat svenska för invandrare, introduktion till jobb och stöd till bostad för att familjerna snabbt ska komma in i samhället.

Vilka blir anvisade till Härryda kommun?

Migrationsverkets bosättningsenhet ansvarar för att anvisa nyanlända till Sveriges kommuner enligt bosättningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2017. Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att välkomna nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Härryda kommun har en relativt låg arbetslöshet och pendlingsavstånd till exempelvis Göteborg. Därför har kommunen behov av och kan ta emot alla möjliga kompetenser. Under 2017 var ungefär 90% av de nyanlända som anvisades till Härryda kommun från Syrien. Ett mindre antal personer kom från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Palestina.

Härryda kommuns ansvar för nyanlända

Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (SFS 2016:38) Länk till annan webbplats. är en kommun skyldig att ta emot ett visst antal nyanlända för bosättning i kommunen.

Nyanlända ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare.

Härryda kommun ansvarar för:

  • mottagandet av nyanlända och bostadsförsörjning
  • stöd och vägledning i boendefrågor
  • förskola, skola och andra insatser för barn och ungdomar
  • individuellt stöd att närma sig arbetsmarknaden
  • svenskundervisning och samhällsorientering, se nedan

Utbildning i Sfi och samhällsorientering

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Undervisningen sker på Vuxenutbildningen i Mölnlycke Länk till annan webbplats.

En 60-timmarskurs i samhällsorientering på deltagarnas eget modersmål erbjuds alla nyanlända i hela Göteborgsregionen. Kursen ingår i etableringsprogrammet.

Kursen har ett deltagarperspektiv och är indelad i olika ämnesområden, till exempel: att komma till Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, att påverka i Sverige.

Samhällsorienteringen bygger på dialog, diskussion och reflektion med syftet att nyanlända ska kunna få en fördjupad förståelse för hur samhället fungerar.
Enheten för samhällsorientering i Göteborg Länk till annan webbplats.

Hur länge är man nyanländ?

Nyanlända ingår i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen under två års tid. Under den tiden studerar de svenska språket, går kurs i samhällsorientering och får stöd att komma i arbete.

Antal nyanlända 2015-2019

Under 2015 tog Härryda kommun emot närmare 30 nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Under 2016 tog Härryda kommun emot 127 nyanlända. Beräknat antal var 147 personer.

Inför 2017 anvisades 151 personer till Härryda kommun, av dessa kom 81 personer under 2017 och 70 personer kom i början av 2018.

Inför 2018 anvisades 103 nyanlända till Härryda kommun, av dessa kom 93 personer under 2018 och 8 personer kom i början av 2019.

Under 2019 ska Härryda kommun ta emot 76 nyanlända enligt fastställt kommuntal.

Dessutom tillkommer de som själva väljer att bosätta sig i Härryda kommun samt familjemedlemmar till personer som har fått uppehållstillstånd.

Antal bostäder som avsätts till nyanlända 

Enligt avtal ska Härryda kommun tilldelas minst tio procent av alla lediga lägenheter. Lägenheterna ska avsättas för socialtjänstens målgrupper, där bland annat gruppen nyanlända ingår. Kommunen samarbetar med olika hyresvärdar för att få tillgång till bostäder.

För att täcka behovet av bostäder hyr Härryda kommun platser på tillfälligt boende, såsom exempelvis campingstugor och vandrarhem.

När det finns ett beslut om byggnation av boende för nyanlända strävar kommunen efter att informera de närboende så tidigt som möjligt. 

Härryda kommuns kostnader för nyanlända

Härryda kommun får statlig ersättning för mottagande av asylsökande och nyanlända. Ersättning utgår för varje nyanländ med permanent uppehållstillstånd. Under 2018 täckte den statliga ersättningen de kostnader som Härryda kommun hade för mottagande av nyanlända.

Vad innebär etableringsprogrammet?

Arbetsförmedlingens tidigare etableringsuppdrag ersättes den 1 januari 2018 av ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program: etableringsprogrammet.  Etableringsprogrammet har som syfte att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete eller studier. Dessa insatser görs i samverkan med flera olika aktörer, där Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret.

Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planeringen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid.  Försäkringskassan beslutar om etableringsersättning och ansvarar för utbetalning.

Arbetsförmedlingen: Etableringsprogrammet Länk till annan webbplats.

Kan din arbetsplats ta emot en språkpraktikant?

På sfi (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen i Härryda kommun lär sig idag många elever svenska. Elevernas bakgrunder och förutsättningar för att lära sig det svenska språket varierar stort. Ett viktigt steg för att utveckla sitt språk och närma sig arbetsmarknaden är att få göra språkpraktik ute på en arbetsplats. Härryda kommun söker därför språkpraktikplatser inom olika områden.

Vad innebär språkpraktik?

Eleven kommer till arbetsplatsen efter överenskommelse om arbetstider och arbetsuppgifter. Huvudsyftet för eleven är att få prata svenska utanför skolan men också att få en inblick i verksamheten/företaget och de arbetsuppgifter som personalen utför. Eleverna kan och bör utföra lämpliga arbetsuppgifter, även om huvudsyftet är att få prata mycket svenska.

Handledaren – en nyckelperson

Den verksamhet som vill ta emot en språkpraktikant bör utse en handledare. Handledaren introducerar och stödjer eleven under praktikens gång. Handledaren har därför en viktig roll i att ge eleven goda möjligheter att lära känna och förstå verksamheten, arbetsuppgifterna och personalen

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig: 

Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare
031-724 69 61
E-post: gunilla.sparf@harryda.se  

Mohammed Radwan Alhourani, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 46
E-post: mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Föreningar i Härryda kommun för invandrare

Det finns två aktiva invandrarföreningar i Härryda kommun:

  • Afghanska föreningen Maiwand
  • Härryda Finska Förening
I kommunens föreningsregister kan du söka andra föreningar: Föreningsregistret

Länkar

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se