Asylsökande ensamkommande barn och unga

När ett barn anvisas till Härryda kommun är det kommunens uppgift att se till att barnet får boende, skolgång, omsorg och en god man.

Själva asylfrågan, det vill säga om barnet ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.
Migrationsverket Länk till annan webbplats..

Härryda kommuns ansvar för ensamkommande

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård, omsorg och att gå i skola.

Härryda kommuns uppdrag är att hjälpa och stödja barnen att få en fungerande vardag. En socialtjänstutredning görs för att se vilka behov barnen har och denna följs därefter upp regelbundet. 

Generellt placeras yngre barn i familjehem medan äldre placeras på ett boende. Om du är intresserad av ett familjehemsuppdrag är du välkommen att lämna en intresseanmälan:
Familjehem till ensamkommande i Härryda kommun

Avsaknaden av vårdnadshavare gör att ett ensamkommande barn har rätt till en god man. Den personen är bland annat med i kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet. Är du intresserad av ett uppdrag är du välkommen att lämna en intresseanmälan:
God man till ensamkommande i Härryda kommun

När ett barn får permanent uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt och för dess integration i samhället. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och ska tillsättas när barnet fått permanent uppehållstillstånd. Är du intresserad av ett uppdrag är du välkommen att lämna en intresseanmälan:
Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande i Härryda kommun

Antal ensamkommande 2015-2018

2015 tog Härryda kommun emot 118 ensamkommande barn och unga. De allra flesta kom från Afghanistan, en mindre del kom från Syrien, Somalia och Eritrea.

2016 tog Härryda kommun emot 38 barn. Av dessa var 25 ankomstbarn som kom till Landvetter flygplats, men som anvisades till andra kommuner. I avvaktan på att åka vidare stannade de 2-5 dagar på vårt asylboende. De flesta kom från Afghanistan.

Under 2017 tog Härryda kommun inte emot några ensamkommande barn och unga.

Under 2018 tog Härryda kommun emot fem ensamkommande barn och unga.

Den 1 januari 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande barn och unga. 

Härryda kommuns kostnader för ensamkommande

En statlig schablonersättning utgår för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Under 2017 sänktes ersättningen vilket fick till följd att verksamheten gick med ett underskott. Kostnaderna har anpassats efter den statliga schablonersättningen och under 2018 beräknas verksamheten till stor del vara självfinansierad.

Hur planeras boenden för ensamkommande?

Härryda kommun är en växande kommun. I alla nya bostadsområden och i förtätning av befintliga områden där kommunen äger mark avsätts tomter eller bostäder för nutida och framtida kommunala behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. Det gäller även de områden där tomter och bostäder fördelas via den kommunala tomt- och bostadskön. På sikt leder det till en geografisk spridning av boenden för ensamkommande, vilket underlättar för integration.

Med anledning av ett minskat behov av platser avvecklades i december 2017 ett hem för vård och boende (HVB) i Hindås och i november 2018 ett HVB i Mölnlycke.