Lyssna

Vanliga frågor om bostadsanpassningsbidrag

Den som har en varaktig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Information/Regler

  • För att få bostadsanpassningsbidrag måste du uppfylla vissa krav enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
  • Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Detta är alltid en juridisk affärsuppgörelse mellan den sökande och entreprenören enligt konsumenttjänstlagen.
  • Bidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärden.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Bostadsanpassningsbidrag ges bara till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Exempel på vanliga anpassningar inomhus, som man kan få bidrag till, är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ändra eller komplettera badrumsutrustning och specialutrusta kök. När det gäller utomhusanpassningar är det vanligt med bidrag till ramper, räcken och ledstänger och automatiska dörröppnare. 

Om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel ska bostadsanpassningsbidrag inte lämnas. Det handlar om sådana hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso och
sjukvårdslagen.

Vem kan söka?

Den som har en varaktig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård. Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i anslutning till bostaden.
Bidrag lämnas inte för åtgärder i särskilt boende. Alltså bostäder som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller LSS.

​Intyg från sakkunnig (t.ex arbetsterapeut)

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg.

Hjälp med beställning/rådgivning

Önskas hjälp med rådgivning och beställning av hantverkare som utför godkänd åtgärd/anpassning kan man lämna en fullmakt. Du får då hjälp med alla åtgärder som krävs för anpassningen.

Medgivande från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan ägare

Om sökanden innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, till exempel arrende, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana fall inhämtas från den som äger bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. Vanligtvis handlar det om en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Även i de fall bostaden finns i ett en- eller tvåbostadshus eller i en ägarlägenhetsfastighet som sökanden inte äger krävs medgivande från ägaren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas.

Om sökanden bor i en bostad som innehas med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men inte helt och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, behövs, förutom medgivande från ägaren, dessutom ett medgivande från den eller de som innehar nyttjanderätten (ibland kanske tillsammans med sökanden). Om ett medgivande av det här slaget saknas kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

För bostadsanpassningsbidrag krävs dessutom att samtliga ägare utfäster sig att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för åtgärderna som ska utföras och täcka hela kostnaden för bostadsanpassningen. För att bedöma vad en skälig kostnad är tar kommunen in en eller flera offerter. Om den sökande själv ska utföra anpassningen lämnas endast bidrag för materialkostnader.

Kan man få bostadsanpassningsbidrag om man flyttar?

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om du kontaktar bostadsanpassningsenheten på fastighetsförvaltningen innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad.

Begränsningar av bidraget, till exempel...

När du byter bostad kan du endast få bidrag till en bostadsanpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden. Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden. Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösöre. Bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus.  

Att ansöka om bidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet.

Reparation och service

Bidrag för service, reparation och besiktning ges bara när det gäller tekniskt avancerade installationer eller utrustning. Det handlar till exempel om lyftanordningar, dörröppningsautomatik, bidétoaletter samt höj- och sänkbara enheter.

Återanvändning/återställning

I vissa fall kan kommunen återta monterade bostadsanpassningar om du inte längre har behov av anpassningen på grund av flytt eller liknande. I de fall kommunen återtar bostadsanpassningen görs även en återställning.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit inom angiven tid avvisas det.

Du skickar överklagandet till sektorn för socialtjänst, handläggarenheten, som då har möjlighet att ompröva beslutet. Om man inte finner någon anledning att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg snarast möjligt.

Kontakt

Ingela Pettersson, handläggare bostadsanpassningsbidrag
031-724 62 39
ingela.pettersson@harryda.se