Lyssna

Bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka om bidraget om du har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bostadsanpassning grundar sig på lagen (2018:222).

Ärendets gång

 • Arbetsterapeut/fysioterapeut/läkare skriver intyg om behovet. Intyget skickas till sökande om så önskas, annars direkt till handläggare på Härryda kommun. Intygets innehåll ska alltid vara godkänt av den sökande av bostadsanpassningsbidraget.
 • En ansökningsblankett ska alltid bifogas intyget. Saknas den skickas den ut till den sökande. Ansökan kan kompletteras med egna önskemål som inte intygats av intygsskrivaren.
  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (för utskrift)PDF
 • Ett hembesök görs ofta av kommunens handläggare för att gemensamt gå igenom sökta åtgärder.
 • Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för
  åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan för att komplettera det redan inskickade intyget. Det är du som begär in offerter samt väljer och sluter avtal med entreprenör. När arbetet är klart, granskar kommunens handläggare bostadsanpassningen, inklusive fakturan och
  betalar ut bidraget till dig (om bidrag beviljas). Därefter betalar du entreprenören.
 • Behöver du vår hjälp med att ta in offerter, beställa
  sökta åtgärder samt hantera framtida fakturor med hjälp av ditt
  bostadsanpassningsbidrag (om bidrag beviljas) kan man lämna en fullmakt till kommunen.
 • Bidrag lämnas inte för åtgärder i särskilt boende. Alltså bostäder som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller LSS.
 • Om sökanden innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, till exempel arrende, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana fall inhämtas från den som äger bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden.
 • Om sökanden bor i en bostad som innehas med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men inte helt och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, behövs, förutom medgivande från ägaren, dessutom ett medgivande från den eller de som innehar nyttjanderätten (ibland kanske tillsammans med sökanden).
 • Om sökanden äger sin fastighet, men inte är ensam ägare krävs ägarmedgivande från samtliga fastighetsägare.
 • Ett beslut skickas till den sökande med information om bidrag beviljats eller inte. Beviljas bidrag står bidragsbeloppet med i beslutet baserat på inhämtad offert. Avslås bidrag har den sökande alltid rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Kontakt

För kontakt med arbetsterapeut:
Rehab, Härryda kommun
031-724 65 65

Arbetsterapeut inom primärvård:
Vårdval Rehablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor under ärendets gång:
Ingela Pettersson, handläggare bostadsanpassningsbidrag
031-724 62 39
ingela.pettersson@harryda.se